Dank, Muze, gij geeft troost, geeft rust in alle zorgen, gij zijt ook medicijn in hartverterend leed


dank-muze-gij-geeft-troost-geeft-rust-in-alle-zorgen-gij-zijt-ook-medicijn-in-hartverterend-leed
ovidiusdankmuzegijgeefttroostrustinallezorgenzijtookmedicijnhartverterendleedgij geeftgeeft troostgeeft rustrust inin allealle zorgengij zijtzijt ookook medicijnmedicijn inin hartverterendhartverterend leedgij geeft troostgeeft rust inrust in allein alle zorgengij zijt ookzijt ook medicijnook medicijn inmedicijn in hartverterendin hartverterend leedgeeft rust in allerust in alle zorgengij zijt ook medicijnzijt ook medicijn inook medicijn in hartverterendmedicijn in hartverterend leedgeeft rust in alle zorgengij zijt ook medicijn inzijt ook medicijn in hartverterendook medicijn in hartverterend leed

Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenWaarom zoekt gij de rust, daar gij tot werken geboren zijt?Gij bidt als gij wanhopig zijt en in nood; mocht gij ook bidden in de volheid van uw vreugde en in de dagen van uw overvloedWaarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Zijt gij een slaaf? Dan kunt gij geen vriend zijn. Zijt gij een tiran? Dan kunt gij geen vrienden hebbenWat is roem? Het voordeel, bekend te zijn bij mensen, van wie gij zelf niets weet en om wie gij even weinig geeft