Dat er iets boven het leven uitstijgt, is voor mij duidelijk. Voor de een is dat de kosmos, voor de ander zijn dat de eigen kinderen of de natuur. Hoe je dat praktisch invult, is voor iedereen weer anders. De een gaat naar de kerk, terwijl een ander daar een puur persoonlijke invulling aan geeft


dat-er-iets-boven-het-leven-uitstijgt-is-voor-mij-duidelijk-voor-de-een-is-dat-de-kosmos-voor-de-ander-zijn-dat-de-eigen-kinderen-of-de-natuur-hoe
wilhelm schmiddaterietsbovenhetlevenuitstijgtisvoormijduidelijkvoordeeendatkosmosanderzijneigenkinderenofnatuurhoepraktischinvultiedereenweerandersdegaatnaarkerkterwijldaarpuurpersoonlijkeinvullingaangeeftdat erer ietsiets bovenboven hethet levenleven uitstijgtis voormij duidelijkde eeneen isis datdat dede kosmosander zijnzijn datdat dede eigeneigen kinderende natuurhoe jeje datdat praktischpraktisch invultis vooriedereen weerde eeneen gaatgaat naarnaar dede kerkterwijl eenander daardaar eeneen puurpuur persoonlijkepersoonlijke invullinginvulling aanaan geeftdat er ietser iets boveniets boven hetboven het levenhet leven uitstijgtis voor mijvoor mij duidelijkvoor de eende een iseen is datis dat dedat de kosmosvoor de anderde ander zijnander zijn datzijn dat dedat de eigende eigen kinderenkinderen of dehoe je datje dat praktischdat praktisch invultis voor iedereenvoor iedereen weeriedereen weer andersde een gaateen gaat naargaat naar denaar de kerkterwijl een andereen ander daarander daar eendaar een puureen puur persoonlijkepuur persoonlijke invullingpersoonlijke invulling aaninvulling aan geeft

Ik denk dat computervirussen gezien moet worden als een levensvorm... Ik denk dat het iets zegt over de menselijke natuur, dat de enige vorm van leven dat we tot nu toe gemaakt hebben, puur destructief is. We hebben het leven gemaakt naar ons eigen beeldHet was, natuurlijk, een leugen wat je las over mijn religieuze overtuiging, een leugen die systematisch is herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke god en heb dit nooit ontkend maar mij altijd duidelijk uitgedrukt. Als er iets in mij is wat als religieus benoemd zou kunnen worden dan is dat de grenzeloze bewondering voor de structuur van de wereld voor zover die door onze wetenschap blootgelegd kan wordenHet leger is voor mij een levensvervulling, zoals dat voor een ander het huwelijk isWat is het onderscheid tussen de mens en het dier? Niet zijn rechtstaande houding. Dat was al aanwezig bij de apen lang voordat de hersenen zich begonnen te ontwikkelen. Ook niet het gebruik van gereedschap. Het is iets geheel nieuws, iets dat voorheen onbekend was: zelfbewustzijn. Dieren hebben ook een bewustzijn: ze zijn zich bewust van dingen. Ze weten dat dit hier één ding is en dat daar een ander ding. Maar toen de mens ter aarde kwam had hij een nieuw bewustzijn, een bewustzijn van zichzelf. Hij wist dat hij bestond en dat ook hij iets anders was, iets anders dan de natuur, iets anders dan andere mensen. Hij werd zichzelf gewaar. Hij was zich bewust dat hij dacht en voelde. Zover wij weten is er niets dergelijks in de dierenwereld. Dat is de kenmerkende eigenschap dat mensen mensen maaktTussen nietsdoeners en nietsdoeners is een groot verschil. Er zijn er die uit luiheid en lafheid van karakter niets doen; als je wilt kun je mij voor zo een houden. Dan is er ook nog een ander soort nietsdoener, de nietsdoener tegen wil en dank, die tegen wil en dank, die innerlijk verteerd wordt door een groot verlangen naar actie; die niets doet omdat hij niet in staat is iets te doen. Dat is een heel ander soort nietsdoener; je kunt als je wilt, me voor zo een houdenWat je liefhebt in de ander, dat ben jezelf, dat is je eigen plezier, het plezier dat je iemand anders geeft, wat alweer een vorm is van je eigen plezier