Dat het verlangen nooit helemaal te vervullen is, is niet erg. Het is niet de vervulling, maar het verlangen zelf dat zin geeft aan ons leven


dat-het-verlangen-nooit-helemaal-te-vervullen-is-is-niet-erg-het-is-niet-de-vervulling-maar-het-verlangen-zelf-dat-zin-geeft-aan-ons-leven
coen simondathetverlangennooithelemaaltevervullenisisnieterghetdevervullingmaarzelfdatzingeeftaanonslevendat hethet verlangenverlangen nooitnooit helemaalhelemaal tete vervullenvervullen isis nietniet erghet isis nietniet dede vervullingmaar hethet verlangenverlangen zelfzelf datdat zinzin geeftgeeft aanaan onsons levendat het verlangenhet verlangen nooitverlangen nooit helemaalnooit helemaal tehelemaal te vervullente vervullen isis niet erghet is nietis niet deniet de vervullingmaar het verlangenhet verlangen zelfverlangen zelf datzelf dat zindat zin geeftzin geeft aangeeft aan onsaan ons levendat het verlangen nooithet verlangen nooit helemaalverlangen nooit helemaal tenooit helemaal te vervullenhelemaal te vervullen ishet is niet deis niet de vervullingmaar het verlangen zelfhet verlangen zelf datverlangen zelf dat zinzelf dat zin geeftdat zin geeft aanzin geeft aan onsgeeft aan ons levendat het verlangen nooit helemaalhet verlangen nooit helemaal teverlangen nooit helemaal te vervullennooit helemaal te vervullen ishet is niet de vervullingmaar het verlangen zelf dathet verlangen zelf dat zinverlangen zelf dat zin geeftzelf dat zin geeft aandat zin geeft aan onszin geeft aan ons leven

Verlangen is altijd in tegenspraak. Ik verlang tegengestelde dingen - wat niet betekent dat ik het verlangen moet vernietigen, onderdrukken, beheersen of veredelen - ik zie gewoon dat verlangen zelf tegenstrijdig isHet denken is de kweker van tweeslachtigheid in al onze verhoudingen; er is geweld in ons en dat geeft genoegen, maar er is ook het verlangen naar vrede, het verlangen vriendelijk en zachtmoedig te zijnLiefde openbaart zich niet door een verlangen om te vrijen (dat verlangen geldt een ontelbare hoeveelheid vrouwen), maar door een verlangen naar een gedeelde slaap (dit verlangen geldt één enkele vrouw)Er komt een dag waarop je maar één ding mist, niet het voorwerp van je verlangen, maar het verlangen zelf.We verkeren zelf in een staat van tegenstrijdigheid en die wordt teweeggebracht door het verlangen - verlangen in de zin van najagen van vermaak en het uit de weg gaan van pijnHet zekerste middel om niet erg ongelukkig te worden is niet te verlangen erg gelukkig te zijn