Dat hoge bomen veel wind vangen is niet erg, wel echter dat die wind zo ondraaglijk stinkt


dat-hoge-bomen-veel-wind-vangen-is-niet-erg-wel-echter-dat-die-wind-zo-ondraaglijk-stinkt
jan greshoffdathogebomenveelwindvangenisnietergwelechterdatdiezoondraaglijkstinktdat hogehoge bomenbomen veelveel windwind vangenvangen isis nietniet ergwel echterechter datdat diedie windwind zozo ondraaglijkondraaglijk stinktdat hoge bomenhoge bomen veelbomen veel windveel wind vangenwind vangen isvangen is nietis niet ergwel echter datechter dat diedat die winddie wind zowind zo ondraaglijkzo ondraaglijk stinktdat hoge bomen veelhoge bomen veel windbomen veel wind vangenveel wind vangen iswind vangen is nietvangen is niet ergwel echter dat dieechter dat die winddat die wind zodie wind zo ondraaglijkwind zo ondraaglijk stinktdat hoge bomen veel windhoge bomen veel wind vangenbomen veel wind vangen isveel wind vangen is nietwind vangen is niet ergwel echter dat die windechter dat die wind zodat die wind zo ondraaglijkdie wind zo ondraaglijk stinkt

Hoge bomen vangen veel windBestuurders en politici zijn als hoge bomen: ze vangen veel wind, mensen schuilen er graag onder en er wordt vaak tegenaan geplastOch, mocht ik nog maar de wind horen in de bomen, de leeuweriken in de zon, de lammetjes blatend op een vorstige morgen, en de gezegende kerkklokken die mij mijn engelenstemmen brengen, zwevend op de windVrees niet de wind van de tegenslag. Immers: een vlieger stijgt op tegen de wind, in plaats van met de wind meeDe meeste mensen zijn als een blad dat valt, als speeltuig van de wind draait en wentelt het,  om ten slotte ter aarde te tuimelen. Anderen echter, zij zijn sterk in de minderheid, lijken op sterren die een vaste baan hebben, zij zijn onbereikbaar voor de wind en bezitten een wet en koers in zichzelfAls je je geheimen aan de wind onthult, verwijt hem dan niet dat hij ze doorvertelt aan de bomen