Dat komt terecht, zeggen zwakke ouders van de gebreken van hun kind. Neen, het komt niet terecht, het onwikkelt zich


dat-komt-terecht-zeggen-zwakke-ouders-van-de-gebreken-van-hun-kind-neen-het-komt-niet-terecht-het-onwikkelt-zich
marie von ebner-eschenbachdatkomtterechtzeggenzwakkeoudersvandegebrekenhunkindneenhetnietonwikkeltzichdat komtkomt terechtzeggen zwakkezwakke oudersouders vanvan dede gebrekengebreken vanvan hunhun kindhet komtkomt nietniet terechthet onwikkeltonwikkelt zichdat komt terechtzeggen zwakke ouderszwakke ouders vanouders van devan de gebrekende gebreken vangebreken van hunvan hun kindhet komt nietkomt niet terechthet onwikkelt zichzeggen zwakke ouders vanzwakke ouders van deouders van de gebrekenvan de gebreken vande gebreken van hungebreken van hun kindhet komt niet terechtzeggen zwakke ouders van dezwakke ouders van de gebrekenouders van de gebreken vanvan de gebreken van hunde gebreken van hun kind

Doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terechtWie met het leven speelt, komt nooit terecht;  wie niet zichzelf beveelt, blijft altijd knechtThuis is waar je terecht komt als je niets beters te doen hebtHeel wat ouders bemerken niet, dat, terwijl zij menen hun kind op te voeden, het in werkelijkheid het kind is, dat hen opvoedtUit goede ouders komt een goed kind voortEens in het leven moet een mens zijn houding bepalen. Als hij dat niet doet zal er niets van hem terecht komen