Dat mensen 't ernstig menen, is hieraan slechts te merken: I niet woorden blijven woorden, doch woorden worden werken


dat-mensen-'t-ernstig-menen-is-hieraan-slechts-te-merken-i-niet-woorden-blijven-woorden-doch-woorden-worden-werken
friedrich von logaudatmensen'ternstigmenenishieraanslechtstemerkennietwoordenblijvenwoordendochwordenwerkendat mensenmensen 'tt ernstigernstig menenis hieraanhieraan slechtsslechts tete merkeni nietniet woordenwoorden blijvenblijven woordendoch woordenwoorden wordenworden werkendat mensen 'tmensen 't ernstigt ernstig menenis hieraan slechtshieraan slechts teslechts te merkeni niet woordenniet woorden blijvenwoorden blijven woordendoch woorden wordenwoorden worden werkendat mensen 't ernstigmensen 't ernstig menenis hieraan slechts tehieraan slechts te merkeni niet woorden blijvenniet woorden blijven woordendoch woorden worden werkendat mensen 't ernstig menenis hieraan slechts te merkeni niet woorden blijven woorden

Wij moeten de feiten als feiten erkennen, en weten dat woorden slechts woorden zijn, meer nietDe psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloedenSlechts woorden, woorden, uit het harte nietsDe woorden die door gelukkige mensen worden gesproken, vormen eenonbeduidende melodie. Maar de woorden die gevoeld worden door hen diezwijgen, zijn prachtigDe mensen denken dat veel woorden de dingen beter uitdrukken. Zij weten niet dat meestal zoveel gesproken woorden betekent: even zoveel sluiers gewikkeld om de ideeIn woorden zit weinig wraak, maar woorden kunnen zwaar gewroken worden