De afstand tussen het ding en zijn naam wordt kleiner naarmate men beter schrijft


de-afstand-tussen-het-ding-zijn-naam-wordt-kleiner-naarmate-men-beter-schrijft
jan greshoffdeafstandtussenhetdingzijnnaamwordtkleinernaarmatemenbeterschrijftde afstandtussen hethet dingding enen zijnzijn naamnaam wordtwordt kleinerkleiner naarmatenaarmate menmen beterbeter schrijftde afstand tussenafstand tussen hettussen het dinghet ding ending en zijnen zijn naamzijn naam wordtnaam wordt kleinerwordt kleiner naarmatekleiner naarmate mennaarmate men betermen beter schrijftde afstand tussen hetafstand tussen het dingtussen het ding enhet ding en zijnding en zijn naamen zijn naam wordtzijn naam wordt kleinernaam wordt kleiner naarmatewordt kleiner naarmate menkleiner naarmate men beternaarmate men beter schrijftde afstand tussen het dingafstand tussen het ding entussen het ding en zijnhet ding en zijn naamding en zijn naam wordten zijn naam wordt kleinerzijn naam wordt kleiner naarmatenaam wordt kleiner naarmate menwordt kleiner naarmate men beterkleiner naarmate men beter schrijft

Geestigheid is het enige ding dat des te minder gevonden wordt, naarmate er des te ijveriger naar wordt gezocht.Naarmate ons ideaal beter wordt, laat het een groter aantal werkelijkheden toeNaarmate men zelf over meer geest beschikt, ontdekt men dat er meer originele mensen zijn. De doorsnee-mens ziet geen verschil tussen mensenDe meeste mensen zijn ontevreden omdat ze niet weten dat de afstand tussen één en niets groter is dan die tussen één en duizendDe meeste mensen zijn ontevreden, omdat de meesten niet weten, dat de afstand tussen één en niets groter is dan die tussen één en duizendEen ding is een ding zonder naam