De afstand tussen het verleden en de toekomst is het heden. Het is aan ieder van ons gegeven het nu volop te beleven


de-afstand-tussen-het-verleden-de-toekomst-is-het-heden-het-is-aan-ieder-van-ons-gegeven-het-nu-volop-te-beleven
onbekenddeafstandtussenhetverledendetoekomstishedenhetaaniedervanonsgegevennuvoloptebelevende afstandtussen hethet verledenverleden enen dede toekomsttoekomst isis hethet hedenhet isis aanaan iederieder vanvan onsons gegevengegeven hethet nunu volopvolop tete belevende afstand tussenafstand tussen hettussen het verledenhet verleden enverleden en deen de toekomstde toekomst istoekomst is hetis het hedenhet is aanis aan iederaan ieder vanieder van onsvan ons gegevenons gegeven hetgegeven het nuhet nu volopnu volop tevolop te belevende afstand tussen hetafstand tussen het verledentussen het verleden enhet verleden en deverleden en de toekomsten de toekomst isde toekomst is hettoekomst is het hedenhet is aan iederis aan ieder vanaan ieder van onsieder van ons gegevenvan ons gegeven hetons gegeven het nugegeven het nu volophet nu volop tenu volop te belevende afstand tussen het verledenafstand tussen het verleden entussen het verleden en dehet verleden en de toekomstverleden en de toekomst isen de toekomst is hetde toekomst is het hedenhet is aan ieder vanis aan ieder van onsaan ieder van ons gegevenieder van ons gegeven hetvan ons gegeven het nuons gegeven het nu volopgegeven het nu volop tehet nu volop te beleven

Het verleden meedragen in het heden, de beweging van het heden vertalen in termen van het verleden, vernietigt de levende schoonheid van het heden -Krishnamurti
het-verleden-meedragen-in-het-heden-de-beweging-van-het-heden-vertalen-in-termen-van-het-verleden-vernietigt-de-levende-schoonheid-van-het-heden
Ons verleden is droevig, ons heden een catastrofe, maar gelukkig hebben we geen toekomst -Kin Hubbard
ons-verleden-is-droevig-ons-heden-een-catastrofe-maar-gelukkig-hebben-we-geen-toekomst
Verandering is de wet van het leven. En degenen die alleen kijken naar het verleden of het heden zullen zeker de toekomst missen. -John F. Kennedy
verandering-is-de-wet-van-het-leven-en-degenen-die-alleen-kijken-naar-het-verleden-of-het-heden-zullen-zeker-de-toekomst-missen
Hoezeer ze ook haar verleden beminde en haar heden prees, de warmste gloed straalde haar tegen uit de toekomst, dat was nog eens een toekomst om een verleden van te maken -Belcampo
hoezeer-ze-ook-haar-verleden-beminde-haar-heden-prees-de-warmste-gloed-straalde-haar-tegen-uit-de-toekomst-dat-was-nog-eens-een-toekomst-om-een
De meesten van ons koesteren een neurotische angst voor het verleden, voor het heden of voor de toekomst; de tijd speelt dus een rol bij angst -Krishnamurti
de-meesten-van-ons-koesteren-een-neurotische-angst-voor-het-verleden-voor-het-heden-of-voor-de-toekomst-de-tijd-speelt-dus-een-rol-bij-angst