De bescheidenheid van sommige eerzuchtige personen bestaat hierin, dat zij groot worden zonder te veel gerucht te maken: ze gaan als het ware op hun tenen door de wereld


de-bescheidenheid-van-sommige-eerzuchtige-personen-bestaat-hierin-dat-zij-groot-worden-zonder-te-veel-gerucht-te-maken-ze-gaan-als-het-ware-op-hun
voltairedebescheidenheidvansommigeeerzuchtigepersonenbestaathierindatzijgrootwordenzonderteveelgeruchtmakenzegaanalshetwareophuntenendoordewereldde bescheidenheidbescheidenheid vanvan sommigesommige eerzuchtigeeerzuchtige personenpersonen bestaatbestaat hierindat zijzij grootgroot wordenworden zonderzonder tete veelveel geruchtgerucht tete makenze gaangaan alsals hethet wareware opop hunhun tenentenen doorde wereldde bescheidenheid vanbescheidenheid van sommigevan sommige eerzuchtigesommige eerzuchtige personeneerzuchtige personen bestaatpersonen bestaat hierindat zij grootzij groot wordengroot worden zonderworden zonder tezonder te veelte veel geruchtveel gerucht tegerucht te makenze gaan alsgaan als hetals het warehet ware opware op hunop hun tenenhun tenen doortenen door dedoor de wereld

De rijkdom van de wereld bestaat uit haar originele mensen; door hun en hun werken is zij wereld en niet wildernis -Thomas Carlyle
de-rijkdom-van-de-wereld-bestaat-uit-haar-originele-mensen-door-hun-hun-werken-is-zij-wereld-niet-wildernis
Ware beleefdheid is volkomen gemakkelijkheid van beweging en vrijheid. Zij bestaat eenvoudig hierin, dat men anderen behandelt zoals men zelf gaarne behandeld wordt -Lord Chesterfield
ware-beleefdheid-is-volkomen-gemakkelijkheid-van-beweging-vrijheid-zij-bestaat-eenvoudig-hierin-dat-men-anderen-behandelt-zoals-men-zelf-gaarne
Er wordt vaak gezegd dat mannen worden geregeerd door hun fantasie, maar het zou beter zijn te zeggen dat zij worden beheerst door de zwakte van hun verbeelding -Walter Bagehot
er-wordt-vaak-gezegd-dat-mannen-worden-geregeerd-door-hun-fantasie-maar-het-zou-beter-zijn-te-zeggen-dat-zij-worden-beheerst-door-de-zwakte-van-hun
Sommige mensen doen grote uitgaven om kleinere te vermijden; zij nemen als het ware een rijtuig om hun schoenen te sparen -Jean Antoine Petit-Senn
sommige-mensen-doen-grote-uitgaven-om-kleinere-te-vermijden-zij-nemen-als-het-ware-een-rijtuig-om-hun-schoenen-te-sparen