De beste manier om met een onderwerp vertrouwt te raken is er een boek over te schrijven


de-beste-manier-om-met-een-onderwerp-vertrouwt-te-raken-is-er-een-boek-over-te-schrijven
benjamin disraelidebestemanierommeteenonderwerpvertrouwtterakeniserboekoverschrijvende bestebeste maniermanier omom metmet eeneen onderwerponderwerp vertrouwtvertrouwt tete rakenraken isis erer eeneen boekboek overover tete schrijvende beste manierbeste manier ommanier om metom met eenmet een onderwerpeen onderwerp vertrouwtonderwerp vertrouwt tevertrouwt te rakente raken israken is eris er eener een boekeen boek overboek over teover te schrijvende beste manier ombeste manier om metmanier om met eenom met een onderwerpmet een onderwerp vertrouwteen onderwerp vertrouwt teonderwerp vertrouwt te rakenvertrouwt te raken iste raken is erraken is er eenis er een boeker een boek overeen boek over teboek over te schrijvende beste manier om metbeste manier om met eenmanier om met een onderwerpom met een onderwerp vertrouwtmet een onderwerp vertrouwt teeen onderwerp vertrouwt te rakenonderwerp vertrouwt te raken isvertrouwt te raken is erte raken is er eenraken is er een boekis er een boek overer een boek over teeen boek over te schrijven

De beste manier om vuur te maken met twee stokjes, is er voor zorgen dat één ervan een lucifer is -Will Rogers
de-beste-manier-om-vuur-te-maken-met-twee-stokjes-is-er-voor-zorgen-dat-één-ervan-een-lucifer-is
De beste manier om in twist te geraken met een vrouw is die twist te willen vermijden -Jan Vercammen
de-beste-manier-om-in-twist-te-geraken-met-een-vrouw-is-die-twist-te-willen-vermijden
Een vervelend boek schrijven is makkelijker dan er een te lezen -Emanuel Wertheimer
een-vervelend-boek-schrijven-is-makkelijker-dan-er-een-te-lezen
Niet ieder die een lezenswaardig boek schrijft, kan een lezenswaardige zin schrijven -Paul Cossmann
niet-ieder-die-een-lezenswaardig-boek-schrijft-kan-een-lezenswaardige-zin-schrijven