De beweerde voorkeur van andere arbeid dan ons wordt opgedragen, is niet zelden afkeur van alle arbeid


de-beweerde-voorkeur-van-andere-arbeid-dan-ons-wordt-opgedragen-is-niet-zelden-afkeur-van-alle-arbeid
multatulidebeweerdevoorkeurvananderearbeiddanonswordtopgedragenisnietzeldenafkeurallede beweerdebeweerde voorkeurvoorkeur vanandere arbeidarbeid dandan onsons wordtwordt opgedragenis nietniet zeldenzelden afkeurafkeur vanvan allealle arbeidde beweerde voorkeurbeweerde voorkeur vanvoorkeur van anderevan andere arbeidandere arbeid danarbeid dan onsdan ons wordtons wordt opgedragenis niet zeldenniet zelden afkeurzelden afkeur vanafkeur van allevan alle arbeidde beweerde voorkeur vanbeweerde voorkeur van anderevoorkeur van andere arbeidvan andere arbeid danandere arbeid dan onsarbeid dan ons wordtdan ons wordt opgedragenis niet zelden afkeurniet zelden afkeur vanzelden afkeur van alleafkeur van alle arbeidde beweerde voorkeur van anderebeweerde voorkeur van andere arbeidvoorkeur van andere arbeid danvan andere arbeid dan onsandere arbeid dan ons wordtarbeid dan ons wordt opgedragenis niet zelden afkeur vanniet zelden afkeur van allezelden afkeur van alle arbeid

De oneigenlijkheid van de arbeid blijkt overduidelijk hieruit dat men zodra er geen fysieke of andere dwang meer bestaat de arbeid ontvlucht als de pestKapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigtArbeid is het toverwoord,  Arbeid is de ziel van het geluk,  Arbeid is de toevlucht van de vredeWanneer de arbeiders niet op de een of andere manier eigenaars van hun arbeid worden, zullen alle structuurhervormingen zonder resultaat blijvenArbeid ter wille van de arbeid is tegen de natuurWeinig arbeid geeft iemand veel eigenliefde, veel arbeid een zeer grote bescheidenheid