De critici verstaan het beter de schrijvers af te ranselen dan hen te verbeteren; evenzo kunnen kinderen beter de paarden met de zweep slaan dan ze besturen


de-critici-verstaan-het-beter-de-schrijvers-af-te-ranselen-dan-hen-te-verbeteren-evenzo-kunnen-kinderen-beter-de-paarden-met-de-zweep-slaan-dan-ze
jean antoine petit-senndecriticiverstaanhetbeterdeschrijversafteranselendanhenverbeterenevenzokunnenkinderenpaardenmetzweepslaanzebesturende criticicritici verstaanverstaan hethet beterbeter dede schrijversschrijvers afaf tete ranselenranselen dandan henhen tete verbeterenevenzo kunnenkunnen kinderenkinderen beterbeter dede paardenpaarden metmet dede zweepzweep slaanslaan dandan zeze besturende critici verstaancritici verstaan hetverstaan het beterhet beter debeter de schrijversde schrijvers afschrijvers af teaf te ranselente ranselen danranselen dan hendan hen tehen te verbeterenevenzo kunnen kinderenkunnen kinderen beterkinderen beter debeter de paardende paarden metpaarden met demet de zweepde zweep slaanzweep slaan danslaan dan zedan ze besturen

Het doel is niet om beter te zijn dan iemand anders, maar beter dan je voorgaande zelf -Dalai Lama (14e)
het-doel-is-niet-om-beter-te-zijn-dan-iemand-anders-maar-beter-dan-voorgaande-zelf
Geen mannen, die zich onderling beter verstaan dan soldaten en priesters -Napoleon
geen-mannen-die-zich-onderling-beter-verstaan-dan-soldaten-priesters
Men kan zich niet vrijelijk uitspreken dan met de hoop verstaan te worden; en men kan geen hoop koesteren verstaan te worden dan door hen, die halverwege van onze mening zijn -Joseph Joubert
men-kan-zich-niet-vrijelijk-uitspreken-dan-met-de-hoop-verstaan-te-worden-men-kan-geen-hoop-koesteren-verstaan-te-worden-dan-door-hen-die-halverwege
Met de smart is de mens meer vertrouwt dan met de vreugde. De dichters hebben dan ook altijd beter de hel beschreven dan de hemel -G.-M. Valtour
met-de-smart-is-de-mens-meer-vertrouwt-dan-met-de-vreugde-de-dichters-hebben-dan-ook-altijd-beter-de-hel-beschreven-dan-de-hemel
We kunnen beter leven met een slecht geweten dan met een slechte reputatie -Friedrich Nietzsche
we-kunnen-beter-leven-met-een-slecht-geweten-dan-met-een-slechte-reputatie