De deugd verkrijgt een des te duurzamer en standvastiger karakter, naarmate de zelfverloochening, die zij vereist, meer onbewust plaats heeft, minder moeite kost, met minder leedgevoel gepaard gaat


de-deugd-verkrijgt-een-te-duurzamer-standvastiger-karakter-naarmate-de-zelfverloochening-die-zij-vereist-meer-onbewust-plaats-heeft-minder-moeite
c. j. wijnaendts franckendedeugdverkrijgteenteduurzamerstandvastigerkarakternaarmatedezelfverloocheningdiezijvereistmeeronbewustplaatsheeftmindermoeitekostmetleedgevoelgepaardgaatde deugddeugd verkrijgtverkrijgt eeneen desdes tete duurzamerduurzamer enen standvastigerstandvastiger karakternaarmate dede zelfverloocheningdie zijzij vereistmeer onbewustonbewust plaatsplaats heeftminder moeitemoeite kostmet minderminder leedgevoelleedgevoel gepaardgepaard gaatde deugd verkrijgtdeugd verkrijgt eenverkrijgt een deseen des tedes te duurzamerte duurzamer enduurzamer en standvastigeren standvastiger karakternaarmate de zelfverloocheningdie zij vereistmeer onbewust plaatsonbewust plaats heeftminder moeite kostmet minder leedgevoelminder leedgevoel gepaardleedgevoel gepaard gaat

De uitdrukking der gevoelens is des te minder aangelegd op uiterlijk vertoon, naarmate zij dieper gevoeld zijnHet blijft - niet een zedelijk vermanende voorspiegeling, maar een psychologisch feit, dat de arbeid te meer voldoening schenkt naarmate hij meer vrucht draagt; maar niet minder, dat die vruchten te meer gewaardeerd worden, naarmate zij meer arbeid en inspanning gekost hebben gelijk ook de genietingen die langs die weg verkregen werden, het diepst in het geheugen gegrift blijvenNaarmate de vrouwen minder begrijpen, wanen zij zich te meer onbegrepenHoe minder iemand denkt, des te minder zal aan zijn ogen ontgaan: het zien moet bij hem de plaats van het denken innemenOvertuigen kost meer moeite dan overheersen, en machthebbers nemen die moeite niet als zij dat even kunnen vermijdenDes te welsprekender, naarmate ik minder oprecht was