De dichter wordt nooit wat hij als kind heeft gedroomd. Hij wordt dichter om kind te blijven


de-dichter-wordt-nooit-wat-hij-als-kind-heeft-gedroomd-hij-wordt-dichter-om-kind-te-blijven
johan daisnededichterwordtnooitwathijalskindheeftgedroomdhijomteblijvende dichterdichter wordtwordt nooitnooit watwat hijhij alsals kindkind heeftheeft gedroomdhij wordtwordt dichterdichter omom kindkind tete blijvende dichter wordtdichter wordt nooitwordt nooit watnooit wat hijwat hij alshij als kindals kind heeftkind heeft gedroomdhij wordt dichterwordt dichter omdichter om kindom kind tekind te blijvende dichter wordt nooitdichter wordt nooit watwordt nooit wat hijnooit wat hij alswat hij als kindhij als kind heeftals kind heeft gedroomdhij wordt dichter omwordt dichter om kinddichter om kind teom kind te blijvende dichter wordt nooit watdichter wordt nooit wat hijwordt nooit wat hij alsnooit wat hij als kindwat hij als kind heefthij als kind heeft gedroomdhij wordt dichter om kindwordt dichter om kind tedichter om kind te blijven

De grootheid van een dichter wordt vooral afgemeten naar wat hij weet te verzwijgen -Richard Wagner
de-grootheid-van-een-dichter-wordt-vooral-afgemeten-naar-wat-hij-weet-te-verzwijgen
Hij haalt aan vrouwen in wat hij als kind te kort gekomen is -Godfried Bomans
hij-haalt-aan-vrouwen-in-wat-hij-als-kind-te-kort-gekomen-is
Hij heeft het als dichter niet ver gebracht, in wiens liederen niet meer staat dan hij er in heeft geschreven -Emanuel Geibel
hij-heeft-het-als-dichter-niet-ver-gebracht-in-wiens-liederen-niet-meer-staat-dan-hij-er-in-heeft-geschreven
Vraag uw kind wat hij wil voor avondeten alleen als hij betaald -Fran Lebowitz
vraag-uw-kind-wat-hij-wil-voor-avondeten-alleen-als-hij-betaald
Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt -Pablo Picasso
ieder-kind-is-een-kunstenaar-de-moeilijkheid-is-er-een-te-blijven-als-groot-wordt
Elk kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt -Peter Darbo
elk-kind-is-een-kunstenaar-de-moeilijkheid-is-er-een-te-blijven-als-groot-wordt