De dood is geen cliché. De dood is prachtig: ook al komt hij nog zo verwacht, hij komt altijd aan alsof hij net is uitgevonden


de-dood-is-geen-cliché-de-dood-is-prachtig-ook-al-komt-hij-nog-zo-verwacht-hij-komt-altijd-aan-alsof-hij-net-is-uitgevonden
martin simekdedoodisgeenclichéprachtigookalkomthijnogzoverwachtaltijdaanalsofnetuitgevondende dooddood isis geengeen clichéde dooddood isis prachtigook alal komtkomt hijhij nognog zozo verwachthij komtkomt altijdaltijd aanaan alsofalsof hijhij netnet isis uitgevondende dood isdood is geenis geen clichéde dood isdood is prachtigook al komtal komt hijkomt hij noghij nog zonog zo verwachthij komt altijdkomt altijd aanaltijd aan alsofaan alsof hijalsof hij nethij net isnet is uitgevondende dood is geendood is geen clichéde dood is prachtigook al komt hijal komt hij nogkomt hij nog zohij nog zo verwachthij komt altijd aankomt altijd aan alsofaltijd aan alsof hijaan alsof hij netalsof hij net ishij net is uitgevondende dood is geen clichéook al komt hij nogal komt hij nog zokomt hij nog zo verwachthij komt altijd aan alsofkomt altijd aan alsof hijaltijd aan alsof hij netaan alsof hij net isalsof hij net is uitgevonden

De nijd knaagt aan de levenden; na hun dood komt hij tot rustHij dronk zich dood aan goede wijn. Hij behoefde geen kransDe wijze houdt zich aan eenheid en is een herder voor alle mensen. Hij is niet in zichzelf verdiept en daarom schittert hij. Hij laat zich niet kennen en daarom is hij voornaam. Hij komt niet voor zichzelf op en daarom is hij verdienstelijk. Hij kent zichzelf geen eer toe en daarom houdt hij standGeluk is als een vlinder: wanneer je hem tracht te grijpen blijft hij altijd net buiten je bereik; maar wanneer je rustig blijft zitten komt hij misschien op je hand zittenHij rijmt zich dood; waarom schrijft hij geen proza?De mens ziet zichzelf nooit zoals hij is, maar slechts de weg, die voor hem ligt, en ook deze slechts op korte afstand. Als hij verder vooruit wil zien komt hij op dwaalwegen