De dood komt slechts éénmaal en laat zich op alle ogenblikken van ons leven voelen; het valt zwaarder hem te verwachten dan hem te ondergaan


de-dood-komt-slechts-éénmaal-laat-zich-op-alle-ogenblikken-van-ons-leven-voelen-het-valt-zwaarder-hem-te-verwachten-dan-hem-te-ondergaan
jean de la bruyèrededoodkomtslechtséénmaallaatzichopalleogenblikkenvanonslevenvoelenhetvaltzwaarderhemteverwachtendanondergaande dooddood komtkomt slechtsslechts éénmaaléénmaal enen laatlaat zichzich opop allealle ogenblikkenogenblikken vanvan onsons levenleven voelenhet valtvalt zwaarderzwaarder hemhem tete verwachtenverwachten dandan hemhem tete ondergaande dood komtdood komt slechtskomt slechts éénmaalslechts éénmaal enéénmaal en laaten laat zichlaat zich opzich op alleop alle ogenblikkenalle ogenblikken vanogenblikken van onsvan ons levenons leven voelenhet valt zwaardervalt zwaarder hemzwaarder hem tehem te verwachtente verwachten danverwachten dan hemdan hem tehem te ondergaande dood komt slechtsdood komt slechts éénmaalkomt slechts éénmaal enslechts éénmaal en laatéénmaal en laat zichen laat zich oplaat zich op allezich op alle ogenblikkenop alle ogenblikken vanalle ogenblikken van onsogenblikken van ons levenvan ons leven voelenhet valt zwaarder hemvalt zwaarder hem tezwaarder hem te verwachtenhem te verwachten dante verwachten dan hemverwachten dan hem tedan hem te ondergaande dood komt slechts éénmaaldood komt slechts éénmaal enkomt slechts éénmaal en laatslechts éénmaal en laat zichéénmaal en laat zich open laat zich op allelaat zich op alle ogenblikkenzich op alle ogenblikken vanop alle ogenblikken van onsalle ogenblikken van ons levenogenblikken van ons leven voelenhet valt zwaarder hem tevalt zwaarder hem te verwachtenzwaarder hem te verwachten danhem te verwachten dan hemte verwachten dan hem teverwachten dan hem te ondergaan

Het ergste wat iemand die met de hoogste macht bekleed is van het hem vijandige volk kan verwachten, is dat het hem in de steek laatGod laat zich slechts kennen naarmate de mens zichzelf wil kennen; dat stelt Hem voldoende veilig tegen alle wijsneuzenDe mens kan gelukkig slechts een bepaalde mate van ongeluk beseffen. Wat die maat te boven gaat, laat hem koud of verpletterd hemEr zijn ongetwijfeld slechts heel weinig minnaars die zich niet, op bepaalde ogenblikken, op een vreselijke wijze de gevangene van hun liefde voelenAls hij eenmaal dood is, zal men van hem houdenDe mens is niet meer dan een zwak riet, maar het is een denkend riet. Het is niet nodig dat het heelal zich bewapent om hem te verpletteren: een damp, een waterdruppel volstaat om hem te doden.  Maar ook wanneer het heelal hem zou verpletteren, ook dan nog zou de mens edeler zijn dan wat hem doodt, omdat hij weet dat hij sterft, terwijl het heelal niets weet van wat het op hem voorheeft. Zodoende bestaat al onze waardigheid in ons denken.