De eerzucht, het belang, de wens van mij te doen spreken, kregen de overhand en tot de oorlog werd besloten


de-eerzucht-het-belang-de-wens-van-mij-te-doen-spreken-kregen-de-overhand-tot-de-oorlog-werd-besloten
voltairedeeerzuchthetbelangdewensvanmijtedoensprekenkregenoverhandtotoorlogwerdbeslotende eerzuchthet belangde wenswens vanvan mijmij tete doendoen sprekenkregen dede overhanden tottot dede oorlogoorlog werdwerd beslotende wens vanwens van mijvan mij temij te doente doen sprekenkregen de overhandde overhand enoverhand en toten tot detot de oorlogde oorlog werdoorlog werd beslotende wens van mijwens van mij tevan mij te doenmij te doen sprekenkregen de overhand ende overhand en totoverhand en tot deen tot de oorlogtot de oorlog werdde oorlog werd beslotende wens van mij tewens van mij te doenvan mij te doen sprekenkregen de overhand en totde overhand en tot deoverhand en tot de oorlogen tot de oorlog werdtot de oorlog werd besloten

Onder de oudere inwoners van de zuidelijke Amerikaanse staten trof mij een droefgeestige neiging om iedere gebeurtenis van belang in verband te brengen met de afgelopen oorlog. 'Wat is de maan vanavond prachtig,' merkte ik eens op tegen een heer die naast mij stond. 'Ja', was zijn antwoord, 'maar u had hem voor de oorlog moeten zien.'De onmiddelijke aanleiding tot een oorlog is van ondergeschikt belang. Men moet zich in zijn ververwijderde oorzaken verdiepen om zijn oorsprong te ontdekkenDaar het voorwerp der eerzucht, in tegenstelling tot dat der liefde, nooit geheel in ons bezit komt, is de eerzucht van beide hartstochten de meest duurzameMet spreken is het als met harpspelen; het leggen van de handen op de snaren om ze tot zwijgen te brengen is van evenveel belang als het tokkelen ervanBij het woord compositie werd ik altijd innerlijk aangedaan en ik maakte het later tot mijn levensdoel een compositie te schilderen. Het woord zelf had op mij het effect van een gebed. Het vervulde mij met ontzagHet is van groot belang, te weten wanneer men moet spreken, wanneer zwijgen