De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als een vrouw met een buikje en een kale kop in haar eigen ogen aantrekkelijk blijft voor het andere geslacht


de-emancipatie-van-de-vrouw-zal-werkelijkheid-zijn-als-een-vrouw-met-een-buikje-een-kale-kop-in-haar-eigen-ogen-aantrekkelijk-blijft-voor-het-andere
earl wilsondeemancipatievandevrouwzalwerkelijkheidzijnalseenmetbuikjekalekopinhaareigenogenaantrekkelijkblijftvoorhetanderegeslachtde emancipatieemancipatie vanvan dede vrouwvrouw zalzal paspas werkelijkheidwerkelijkheid zijnzijn alsals eeneen vrouwvrouw metmet eeneen buikjebuikje enen eeneen kalekale kopkop inin haarhaar eigeneigen ogenogen aantrekkelijkaantrekkelijk blijftblijft voorandere geslachtde emancipatie vanemancipatie van devan de vrouwde vrouw zalvrouw zal paszal pas werkelijkheidpas werkelijkheid zijnwerkelijkheid zijn alszijn als eenals een vrouween vrouw metvrouw met eenmet een buikjeeen buikje enbuikje en eenen een kaleeen kale kopkale kop inkop in haarin haar eigenhaar eigen ogeneigen ogen aantrekkelijkogen aantrekkelijk blijftaantrekkelijk blijft voorblijft voor hetvoor het anderehet andere geslacht

De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als we in de krant kunnen lezen dat een verstrooide vrouw haar man per ongeluk bij een benzinestation heeft laten staanEen man zal, als hij eenmaal van een vrouw heeft gehouden, alles voor haar doen, behalve dòòr gaan met van haar te houdenEen man blijft een andermans geheim meer getrouw dan zijn eigen; een vrouw daarentegen bewaart beter haar eigen geheim dan dat van een anderEen vrouw verlaat haar man gewoonlijk voor een andere man, terwijl een man zijn vrouw verlaat omwille van haarIndien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijnEen vrouw is met haar geslacht betrokken bij alle dingen van het leven. Soms zelfs bij de liefde