De enige manier om een belediging te aanvaarden is ze te negeren; als je dat niet kan moet je ze weerleggen; als je ze niet kan, heb je ze waarschijnlijk verdiend


de-enige-manier-om-een-belediging-te-aanvaarden-is-ze-te-negeren-als-dat-niet-kan-moet-ze-weerleggen-als-ze-niet-kan-heb-ze-waarschijnlijk
russell lynesdeenigemanieromeenbeledigingteaanvaardeniszenegerenalsdatnietkanmoetweerleggenkanhebwaarschijnlijkverdiendde enigeenige maniermanier omom eeneen beledigingbelediging tete aanvaardenaanvaarden isis zeze tete negerenals jeje datdat nietniet kankan moetmoet jeje zeze weerleggenals jeje zeze nietniet kanheb jeje zeze waarschijnlijkwaarschijnlijk verdiendde enige manierenige manier ommanier om eenom een beledigingeen belediging tebelediging te aanvaardente aanvaarden isaanvaarden is zeis ze teze te negerenals je datje dat nietdat niet kanniet kan moetkan moet jemoet je zeje ze weerleggenals je zeje ze nietze niet kanheb je zeje ze waarschijnlijkze waarschijnlijk verdiend

Als men iets niet kan bewijzen of weerleggen, kan men enkel maar 'geloven'De mens is praktisch altijd in die mate slecht als het in zijn kraam te pas komt. Als hij zich rechtmatig gedraagt, kan men concluderen dat slecht zijn niet noodzakelijk voor hem is. Ik heb uiterst vriendelijke en doodonschuldige mensen de meest wrede dingen zien doen om te ontkomen aan een ernstig verlies dat op een andere manier niet te vermijden wasIk ben meer dan een duivel; Ik ben een man. Ik kan het enige dat Satan zelf niet kan - ik kan stervenDe aap kan het niet helpen dat wij zo op hem lijken. Eigenlijk had hij een beter lot verdiendAls ik een idee heb, moet ik er dwars tegen in gaan: dat is mijn manier om het te toetsenAls ik een idee heb, moet ik er dwars tegen ingaan: dat is mijn manier om het te toetsen