De gedachte dat een opperwezen vierentwintig uren per dag zou nagaan wat wij hier verrichten, lijkt me even potsierlijk als pretentieus


de-gedachte-dat-een-opperwezen-vierentwintig-uren-per-dag-zou-nagaan-wat-wij-hier-verrichten-lijkt-me-even-potsierlijk-als-pretentieus
marnix gijsendegedachtedateenopperwezenvierentwintigurenperdagzounagaanwatwijhierverrichtenlijktmeevenpotsierlijkalspretentieusde gedachtegedachte datdat eeneen opperwezenopperwezen vierentwintigvierentwintig urenuren perper dagdag zouzou nagaannagaan watwat wijwij hierhier verrichtenlijkt meme eveneven potsierlijkpotsierlijk alsals pretentieusde gedachte datgedachte dat eendat een opperwezeneen opperwezen vierentwintigopperwezen vierentwintig urenvierentwintig uren peruren per dagper dag zoudag zou nagaanzou nagaan watnagaan wat wijwat wij hierwij hier verrichtenlijkt me evenme even potsierlijkeven potsierlijk alspotsierlijk als pretentieusde gedachte dat eengedachte dat een opperwezendat een opperwezen vierentwintigeen opperwezen vierentwintig urenopperwezen vierentwintig uren pervierentwintig uren per daguren per dag zouper dag zou nagaandag zou nagaan watzou nagaan wat wijnagaan wat wij hierwat wij hier verrichtenlijkt me even potsierlijkme even potsierlijk alseven potsierlijk als pretentieusde gedachte dat een opperwezengedachte dat een opperwezen vierentwintigdat een opperwezen vierentwintig ureneen opperwezen vierentwintig uren peropperwezen vierentwintig uren per dagvierentwintig uren per dag zouuren per dag zou nagaanper dag zou nagaan watdag zou nagaan wat wijzou nagaan wat wij hiernagaan wat wij hier verrichtenlijkt me even potsierlijk alsme even potsierlijk als pretentieus

Mijn hart zingt vierentwintig uur per dagWe praten over noodlot alsof het iets zou zijn dat zich op ons wreekte; wij vergeten dat iedere dag dat wij leven wijzelf ons noodlot scheppenDe kunst van de spreuk bestaat daarin dat men een oude gedachte zó aankleedt dat hij nieuw lijktZeg nooit dat je niet genoeg tijd hebt. Je hebt precies evenveel uren per dag als Michelangelo, Moeder Theresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson en Albert EinsteinHet zou voor sommige schoolmeesters een groot voordeel zijn wanneer zij elke dag een tweetal uren van hun leerlingen zouden stelen en hun eigen geest de bate van deze diefstal gevenHet is niet verwonderlijk, dat de ervaring ons zo weinig helpt: wij veranderen met de dag en wat wij onze ervaring noemen, is de ervaring van een ander die wij niet meer zijn