De gelijkheid zal misschien een recht zijn, maar geen menselijke macht zal haar tot werkelijkheid kunnen brengen


de-gelijkheid-zal-misschien-een-recht-zijn-maar-geen-menselijke-macht-zal-haar-tot-werkelijkheid-kunnen-brengen
honoré de balzacdegelijkheidzalmisschieneenrechtzijnmaargeenmenselijkemachthaartotwerkelijkheidkunnenbrengende gelijkheidgelijkheid zalzal misschienmisschien eeneen rechtrecht zijnmaar geengeen menselijkemenselijke machtmacht zalzal haarhaar tottot werkelijkheidwerkelijkheid kunnenkunnen brengende gelijkheid zalgelijkheid zal misschienzal misschien eenmisschien een rechteen recht zijnmaar geen menselijkegeen menselijke machtmenselijke macht zalmacht zal haarzal haar tothaar tot werkelijkheidtot werkelijkheid kunnenwerkelijkheid kunnen brengende gelijkheid zal misschiengelijkheid zal misschien eenzal misschien een rechtmisschien een recht zijnmaar geen menselijke machtgeen menselijke macht zalmenselijke macht zal haarmacht zal haar totzal haar tot werkelijkheidhaar tot werkelijkheid kunnentot werkelijkheid kunnen brengende gelijkheid zal misschien eengelijkheid zal misschien een rechtzal misschien een recht zijnmaar geen menselijke macht zalgeen menselijke macht zal haarmenselijke macht zal haar totmacht zal haar tot werkelijkheidzal haar tot werkelijkheid kunnenhaar tot werkelijkheid kunnen brengen

Ik ben het misschien niet met je eens, maar ik zal tot de dood je recht verdedigen om van jezelf een ezel te makenDe emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als we in de krant kunnen lezen dat een verstrooide vrouw haar man per ongeluk bij een benzinestation heeft laten staanEr is nu eenmaal in de mensen een drang tot vernielen, een drang tot doodslaan, tot vermoorden en razend zijn, en zolang de gehele mensheid, zonder uitzondering, geen grote metamorfose heeft ondergaan, zal de oorlog woeden, zal alles wat opgebouwd, aangekweekt en gegroeid is, weer afgesneden en vernietigd worden, om daarna opnieuw te beginnenEen woord van troost geeft de ander een plaatsje waar hij zijn verdriet wel niet zal versterven, maar een beetje beter zal kunnen verdragen,Een samenleving die gelijkheid prefereert boven vrijheid zal geen van beiden bereikenIk zal haar haten als ik kan; zo niet, dan zal ik haar mijns ondanks beminnen