De genade bewijst, dat het gevoel van het hart sterker is dan dat voor het recht; het is de overwinning van het hart over het verstand


de-genade-bewijst-dat-het-gevoel-van-het-hart-sterker-is-dan-dat-voor-het-recht-het-is-de-overwinning-van-het-hart-over-het-verstand
mme de staëldegenadebewijstdathetgevoelvanhartsterkerisdanvoorrechtdeoverwinningoververstandde genadegenade bewijstdat hethet gevoelgevoel vanvan hethet harthart sterkersterker isis dandan datdat voorhet rechthet isis dede overwinningoverwinning vanvan hethet harthart overover hethet verstandde genade bewijstdat het gevoelhet gevoel vangevoel van hetvan het harthet hart sterkerhart sterker issterker is danis dan datdan dat voordat voor hetvoor het rechthet is deis de overwinningde overwinning vanoverwinning van hetvan het harthet hart overhart over hetover het verstanddat het gevoel vanhet gevoel van hetgevoel van het hartvan het hart sterkerhet hart sterker ishart sterker is dansterker is dan datis dan dat voordan dat voor hetdat voor het rechthet is de overwinningis de overwinning vande overwinning van hetoverwinning van het hartvan het hart overhet hart over hethart over het verstanddat het gevoel van hethet gevoel van het hartgevoel van het hart sterkervan het hart sterker ishet hart sterker is danhart sterker is dan datsterker is dan dat vooris dan dat voor hetdan dat voor het rechthet is de overwinning vanis de overwinning van hetde overwinning van het hartoverwinning van het hart overvan het hart over hethet hart over het verstand

De vergetelheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen bewijst aan het verstand -Francois Mauriac
de-vergetelheid-bewijst-grotere-diensten-aan-het-hart-dan-het-geheugen-bewijst-aan-het-verstand
Een glimlach is als een lamp aan het venster van het gezicht, die bewijst dat het hart thuis is -François Rabelais
een-glimlach-is-als-een-lamp-aan-het-venster-van-het-gezicht-die-bewijst-dat-het-hart-thuis-is
Het verstand kan wel het hart nabootsen, maar het hart niet het verstand -Comtesse Diane de Beausacq
het-verstand-kan-wel-het-hart-nabootsen-maar-het-hart-niet-het-verstand
Met verstand kan het hart nabootsen, maar het hart niet het verstand -Comtesse Diane de Beausacq
met-verstand-kan-het-hart-nabootsen-maar-het-hart-niet-het-verstand
Wanneer iets streng bestraft wordt, dan bewijst dat nog helemaal niet dat het verkeerd is; het bewijst enkel dat het tegen de belangen van de machthebbers indruist -Johann Gottfried Seume
wanneer-iets-streng-bestraft-wordt-dan-bewijst-dat-nog-helemaal-niet-dat-het-verkeerd-is-het-bewijst-enkel-dat-het-tegen-de-belangen-van-de