De geschiedenis leert ons dat mensen en naties zich pas verstandig gedragen, als ze alle alternatieven hebben verbruikt


de-geschiedenis-leert-ons-dat-mensen-naties-zich-verstandig-gedragen-als-ze-alle-alternatieven-hebben-verbruikt
abba ebandegeschiedenisleertonsdatmensennatieszichverstandiggedragenalszeallealternatievenhebbenverbruiktde geschiedenisgeschiedenis leertleert onsons datdat mensenmensen enen natiesnaties zichzich paspas verstandigverstandig gedragenals zeze allealle alternatievenalternatieven hebbenhebben verbruiktde geschiedenis leertgeschiedenis leert onsleert ons datons dat mensendat mensen enmensen en natiesen naties zichnaties zich paszich pas verstandigpas verstandig gedragenals ze alleze alle alternatievenalle alternatieven hebbenalternatieven hebben verbruiktde geschiedenis leert onsgeschiedenis leert ons datleert ons dat mensenons dat mensen endat mensen en natiesmensen en naties zichen naties zich pasnaties zich pas verstandigzich pas verstandig gedragenals ze alle alternatievenze alle alternatieven hebbenalle alternatieven hebben verbruiktde geschiedenis leert ons datgeschiedenis leert ons dat mensenleert ons dat mensen enons dat mensen en natiesdat mensen en naties zichmensen en naties zich pasen naties zich pas verstandignaties zich pas verstandig gedragenals ze alle alternatieven hebbenze alle alternatieven hebben verbruikt

Hegel had gelijk toen hij zegde dat de geschiedenis ons leert dat we nooit iets uit de geschiedenis geleerd hebbenDe geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit, dat de mensen niets uit haar willen lerenPas als je leert liegen, kun je het ook laten. Zo is dat met alle kwaad. Voor alles is in de wereld plaats. Pas als je in staat bent zowel het kwade als het goede te doen, kun je een keuze makenSedert er een geschiedenis is, hebben de mensen elkaar ge-kweld en vermoord, en naar alle waarschijnlijkheid zullen zij dat blijven doen, zolang er een geschiedenis zal zijnHet is gevaarlijk wanneer men zich te lang verstandig en gematigd moet gedragenDe geschiedenis leert ons dat oorlogen ontstaan wanneer overheden geloven dat de prijs van agressie goedkoop is