De goede kunstenaar gelooft dat niemand goed genoeg is om hem advies te geven. Hij is extreem ijdel. Hoeveel hij een oude schrijver ook bewondert, hij wil hem verslaan


de-goede-kunstenaar-gelooft-dat-niemand-goed-genoeg-is-om-hem-advies-te-geven-hij-is-extreem-ijdel-hoeveel-hij-een-oude-schrijver-ook-bewondert-hij
william faulknerdegoedekunstenaargelooftdatniemandgoedgenoegisomhemadviestegevenhijextreemijdelhoeveelhijeenoudeschrijverookbewondertwilverslaande goedegoede kunstenaarkunstenaar gelooftgelooft datdat niemandgoed genoeggenoeg isis omom hemhem adviesadvies tete gevenhij isis extreemextreem ijdelhoeveel hijhij eeneen oudeoude schrijverschrijver ookook bewonderthij wilwil hemhem verslaande goede kunstenaargoede kunstenaar gelooftkunstenaar gelooft datgelooft dat niemanddat niemand goedniemand goed genoeggoed genoeg isgenoeg is omis om hemom hem advieshem advies teadvies te gevenhij is extreemis extreem ijdelhoeveel hij eenhij een oudeeen oude schrijveroude schrijver ookschrijver ook bewonderthij wil hemwil hem verslaan

De mens is zó gemaakt, dat als men hem maar dikwijls zegt dat hij een dwaas is, hij het ook gaat geloven; en door het dikwijls tegen zichzelf te zeggen, gelooft hij zichzelfTelkens als je een man tegenkomt, klimt hij als een haan op zijn mesthoop en wil hij laten zien wie hij is. Je verneemt dan welk belangrijk beroep hij heeft, hoeveel hij verdient, wat voor een bolleboos hij wel is en zo meer. Hij affirmeert zich telkens in termen van macht, ook seksueel. Zodra hij zichzelf bevestigd heeft, heeft hij geen enkele boodschap meerIk houd van hem, die arbeidt en uitvindt, opdat hij de Übermensch een huis bouwe en aarde, dier en plant op hem voorbereide, want zo wil hij zijn eigen ondergangGod schiep de man en, hem niet eenzaam genoeg vindend, gaf hij hem een gezellin om hem beter zijn eenzaamheid te doen aanvoelenDe mens ziet zichzelf nooit zoals hij is, maar slechts de weg, die voor hem ligt, en ook deze slechts op korte afstand. Als hij verder vooruit wil zien komt hij op dwaalwegenAangezien een politicus nooit gelooft wat hij zegt, is hij altijd stomverbaasd wanneer anderen hem blijken te geloven