De goedheid is een reserve van geluk, omdat zij ons doet genieten van het geluk van anderen als wij het onze verloren hebben


de-goedheid-is-een-reserve-van-geluk-omdat-zij-ons-doet-genieten-van-het-geluk-van-anderen-als-wij-het-onze-verloren-hebben
comtesse diane de beausacqdegoedheidiseenreservevangelukomdatzijonsdoetgenietenhetgelukanderenalswijonzeverlorenhebbende goedheidgoedheid isis eeneen reservereserve vanvan gelukomdat zijzij onsons doetdoet genietengenieten vanvan hethet gelukgeluk vananderen alsals wijwij hethet onzeonze verlorenverloren hebbende goedheid isgoedheid is eenis een reserveeen reserve vanreserve van gelukomdat zij onszij ons doetons doet genietendoet genieten vangenieten van hetvan het gelukhet geluk vangeluk van anderenvan anderen alsanderen als wijals wij hetwij het onzehet onze verlorenonze verloren hebbende goedheid is eengoedheid is een reserveis een reserve vaneen reserve van gelukomdat zij ons doetzij ons doet genietenons doet genieten vandoet genieten van hetgenieten van het gelukvan het geluk vanhet geluk van anderengeluk van anderen alsvan anderen als wijanderen als wij hetals wij het onzewij het onze verlorenhet onze verloren hebbende goedheid is een reservegoedheid is een reserve vanis een reserve van gelukomdat zij ons doet genietenzij ons doet genieten vanons doet genieten van hetdoet genieten van het gelukgenieten van het geluk vanvan het geluk van anderenhet geluk van anderen alsgeluk van anderen als wijvan anderen als wij hetanderen als wij het onzeals wij het onze verlorenwij het onze verloren hebben

Het zuiverste geluk kan onze geliefde ons schenken door te tonen, dat zij zich verheugt over het geluk van anderen -Johann Wolfgang von Goethe
het-zuiverste-geluk-kan-onze-geliefde-ons-schenken-door-te-tonen-dat-zij-zich-verheugt-over-het-geluk-van-anderen
Waar beminnelijke vormen ons niet meer betoveren, verbitteren zij ons, omdat zij het oordeel van anderen omkopen, zoals zij eens het onze omkochten -A. S. C. Wallis
waar-beminnelijke-vormen-ons-niet-meer-betoveren-verbitteren-zij-ons-omdat-zij-het-oordeel-van-anderen-omkopen-zoals-zij-eens-het-onze-omkochten
Ons eigen geluk schijnt ons altijd kleiner dan het geluk van anderen, en ons eigen ongeluk groter dan het ongeluk van anderen -Jean de Boisson
ons-eigen-geluk-schijnt-ons-altijd-kleiner-dan-het-geluk-van-anderen-ons-eigen-ongeluk-groter-dan-het-ongeluk-van-anderen