De graad van mislukking kun je gemakkelijk aflezen van het aantal keren dat een geheel nieuw begin werd gemaakt


de-graad-van-mislukking-kun-gemakkelijk-aflezen-van-het-aantal-keren-dat-een-geheel-nieuw-begin-werd-gemaakt
paul koeckdegraadvanmislukkingkungemakkelijkaflezenhetaantalkerendateengeheelnieuwbeginwerdgemaaktde graadgraad vanvan mislukkingmislukking kunkun jeje gemakkelijkgemakkelijk aflezenaflezen vanvan hethet aantalaantal kerenkeren datdat eeneen geheelgeheel nieuwnieuw beginbegin werdwerd gemaaktde graad vangraad van mislukkingvan mislukking kunmislukking kun jekun je gemakkelijkje gemakkelijk aflezengemakkelijk aflezen vanaflezen van hetvan het aantalhet aantal kerenaantal keren datkeren dat eendat een geheeleen geheel nieuwgeheel nieuw beginnieuw begin werdbegin werd gemaaktde graad van mislukkinggraad van mislukking kunvan mislukking kun jemislukking kun je gemakkelijkkun je gemakkelijk aflezenje gemakkelijk aflezen vangemakkelijk aflezen van hetaflezen van het aantalvan het aantal kerenhet aantal keren dataantal keren dat eenkeren dat een geheeldat een geheel nieuween geheel nieuw begingeheel nieuw begin werdnieuw begin werd gemaaktde graad van mislukking kungraad van mislukking kun jevan mislukking kun je gemakkelijkmislukking kun je gemakkelijk aflezenkun je gemakkelijk aflezen vanje gemakkelijk aflezen van hetgemakkelijk aflezen van het aantalaflezen van het aantal kerenvan het aantal keren dathet aantal keren dat eenaantal keren dat een geheelkeren dat een geheel nieuwdat een geheel nieuw begineen geheel nieuw begin werdgeheel nieuw begin werd gemaakt

Er is geen succes te vergelijken met een mislukking en een mislukking is in het geheel geen succes -Bob Dylan
er-is-geen-succes-te-vergelijken-met-een-mislukking-een-mislukking-is-in-het-geheel-geen-succes
Een onbeschreven blad is het begin van een nieuw boek -Bert Schierbeek
een-onbeschreven-blad-is-het-begin-van-een-nieuw-boek
Het zegel van geheimhouding is gemaakt van een soort was die gemakkelijk smelt -C. J. Wijnaendts Francken
het-zegel-van-geheimhouding-is-gemaakt-van-een-soort-was-die-gemakkelijk-smelt
Kameel: dier dat op de laatste scheppingsdag werd gemaakt van stukjes die toch over waren -Simon Carmiggelt
kameel-dier-dat-op-de-laatste-scheppingsdag-werd-gemaakt-van-stukjes-die-toch-over-waren