De grondverwarring in de moderne tijd, die in alles zichtbaar wordt, is: dat men de gapende kloof van het kwaliteitsverschil tussen God en mens heeft dicht gekletst


de-grondverwarring-in-de-moderne-tijd-die-in-alles-zichtbaar-wordt-is-dat-men-de-gapende-kloof-van-het-kwaliteitsverschil-tussen-god-mens-heeft-dicht
sören kierkegaarddegrondverwarringindemodernetijddiealleszichtbaarwordtisdatmengapendekloofvanhetkwaliteitsverschiltussengodmensheeftdichtgekletstde grondverwarringgrondverwarring inin dede modernemoderne tijddie inin allesalles zichtbaarzichtbaar wordtdat menmen dede gapendegapende kloofkloof vanvan hethet kwaliteitsverschilkwaliteitsverschil tussentussen godgod enen mensmens heeftheeft dichtdicht gekletstde grondverwarring ingrondverwarring in dein de modernede moderne tijddie in allesin alles zichtbaaralles zichtbaar wordtdat men demen de gapendede gapende kloofgapende kloof vankloof van hetvan het kwaliteitsverschilhet kwaliteitsverschil tussenkwaliteitsverschil tussen godtussen god engod en mensen mens heeftmens heeft dichtheeft dicht gekletst

Ik denk dat er in het algemeen een gapende kloof is tussen de feiten zoals ze in werkelijkheid zijn en dat wat mensen zich er van voorstellen -George Santayana
ik-denk-dat-er-in-het-algemeen-een-gapende-kloof-is-tussen-de-feiten-zoals-ze-in-werkelijkheid-zijn-dat-wat-mensen-zich-er-van-voorstellen
Daar is tussen verstand en geest geen zo wijde kloof als beweerd wordt door mensen die gebrek hebben aan beide. -Multatuli
daar-is-tussen-verstand-geest-geen-zo-wijde-kloof-als-beweerd-wordt-door-mensen-die-gebrek-hebben-aan-beide
Het wordt tijd, dat de mens zijn doel kiest. Het wordt tijd, dat de mens de kiem van zijn hoogste verwachting plant -Friedrich Nietzsche
het-wordt-tijd-dat-de-mens-zijn-doel-kiest-het-wordt-tijd-dat-de-mens-de-kiem-van-zijn-hoogste-verwachting-plant
In zekere zin herhaalt zich het mysterie van de menswording in iedere vrouw: elk kind dat geboren wordt, is een god die mens wordt -Simone de Beauvoir
in-zekere-zin-herhaalt-zich-het-mysterie-van-de-menswording-in-iedere-vrouw-elk-kind-dat-geboren-wordt-is-een-god-die-mens-wordt