De grootste verworvenheden van de mensheid zijn tot stand gekomen door te praten, en de grootste mislukkingen door niet te praten


de-grootste-verworvenheden-van-de-mensheid-zijn-tot-stand-gekomen-door-te-praten-de-grootste-mislukkingen-door-niet-te-praten
steven hawkingdegrootsteverworvenhedenvandemensheidzijntotstandgekomendoortepratenmislukkingennietpratende grootstegrootste verworvenhedenverworvenheden vanvan dede mensheidmensheid zijnzijn tottot standgekomen doorte pratenen dede grootstegrootste mislukkingenmislukkingen doorniet tete pratende grootste verworvenhedengrootste verworvenheden vanverworvenheden van devan de mensheidde mensheid zijnmensheid zijn totzijn tot standtot stand gekomenstand gekomen doorgekomen door tedoor te pratenen de grootstede grootste mislukkingengrootste mislukkingen doormislukkingen door nietdoor niet teniet te pratende grootste verworvenheden vangrootste verworvenheden van deverworvenheden van de mensheidvan de mensheid zijnde mensheid zijn totmensheid zijn tot standzijn tot stand gekomentot stand gekomen doorstand gekomen door tegekomen door te pratenen de grootste mislukkingende grootste mislukkingen doorgrootste mislukkingen door nietmislukkingen door niet tedoor niet te pratende grootste verworvenheden van degrootste verworvenheden van de mensheidverworvenheden van de mensheid zijnvan de mensheid zijn totde mensheid zijn tot standmensheid zijn tot stand gekomenzijn tot stand gekomen doortot stand gekomen door testand gekomen door te pratenen de grootste mislukkingen doorde grootste mislukkingen door nietgrootste mislukkingen door niet temislukkingen door niet te praten

De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, zowel als tot de grootste deugden in staatAlleen de wijze bezit ideeën; het grootste deel van de mensheid wordt er door bezetenDe identiteit die we toeschrijven aan de dingen is slechts fictief, vastgesteld door de geest, niet een bijzondere aard behorend tot waar we over pratenVan mensen, die over hun eigen weldaden praten, gelooft men niet dat ze erover praten omdat ze ze bewezen hebben, maar dat ze ze bewezen hebben om erover te kunnen pratenHij wiens lusten tot rust zijn gekomen, zoals paarden die goed afgericht zijn door degene die hen ment, hij die alle trots heeft afgelegd, die bevrijd is van alle onreinheid, hij die aldus tot volmaaktheid is gekomen, wordt zelfs door de goden benijdAlleen de wijze bezit ideeën; het grootste deel der mensheid wordt door haar bezeten