De humor ziet het diepst in de ernst des levens


de-humor-ziet-het-diepst-in-de-ernst-levens
peter siriusdehumorziethetdiepstindeernstlevensde humorziet hethet diepstdiepst inin dede ernsternst desdes levensde humor ziethumor ziet hetziet het diepsthet diepst indiepst in dein de ernstde ernst desernst des levensde humor ziet hethumor ziet het diepstziet het diepst inhet diepst in dediepst in de ernstin de ernst desde ernst des levensde humor ziet het diepsthumor ziet het diepst inziet het diepst in dehet diepst in de ernstdiepst in de ernst desin de ernst des levens

Humor is een plagerij tegen de ernst des levensHumor is achter scherts verscholen ernstDe ernst moet zich hullen in een kleed van scherts en humor wil hij toegelaten worden in het gezelschapslevenErnst en smart, geestigheid, ironie en satire zijn slechts delen en middelen van de humor, die ze alle samenvat en daardoor dieper grijptKunst is niet het brood maar de wijn des levensOp het toneel des levens heet de souffleur meestal Egoïsme