De juffrouw achter het loket weigerde mij ter wille te zijn. Waar wordt ze anders voor betaald?


de-juffrouw-achter-het-loket-weigerde-mij-ter-wille-te-zijn-waar-wordt-ze-anders-voor-betaald
j. van remoorteredejuffrouwachterhetloketweigerdemijterwilletezijnwaarwordtzeandersvoorbetaaldde juffrouwjuffrouw achterachter hethet loketloket weigerdeweigerde mijmij terter willewille tete zijnwaar wordtwordt zeanders voorde juffrouw achterjuffrouw achter hetachter het lokethet loket weigerdeloket weigerde mijweigerde mij termij ter willeter wille tewille te zijnwaar wordt zewordt ze andersze anders vooranders voor betaaldde juffrouw achter hetjuffrouw achter het loketachter het loket weigerdehet loket weigerde mijloket weigerde mij terweigerde mij ter willemij ter wille teter wille te zijnwaar wordt ze anderswordt ze anders voorze anders voor betaaldde juffrouw achter het loketjuffrouw achter het loket weigerdeachter het loket weigerde mijhet loket weigerde mij terloket weigerde mij ter willeweigerde mij ter wille temij ter wille te zijnwaar wordt ze anders voorwordt ze anders voor betaald

Als Christus zegt: 'Vergeeft uw vijanden' zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar ter wille van onszelf en omdat liefde schoner is dan haatHet lot van de Duitser; voor een loket staan. Het ideaal van de Duitser; achter een loket zittenDe vorst is er ter wille van de staat, niet de staat ter wille van de vorstVoor het loket 'haast' staat een rij. Voor het loket 'geen haast' staat niemandWanneer een dilettant voor zijn werken betaald wordt, wordt hij beschouwd als een vakmanHet nadeel van mijn beroemdheid is dat ik overal ter wereld herkend wordt. Het is voor mij niet genoeg om een donkere zonnebril en een pruik te dragen. De rolstoel verraadt me