De kundigheid des dichters is het volkomen opgaan der bedoeling in het kunstwerk, het tot gevoel worden van het verstand


de-kundigheid-dichters-is-het-volkomen-opgaan-der-bedoeling-in-het-kunstwerk-het-tot-gevoel-worden-van-het-verstand
richard wagnerdekundigheiddichtersishetvolkomenopgaanderbedoelinginkunstwerktotgevoelwordenvanverstandde kundigheidkundigheid desdes dichtersdichters isis hethet volkomenvolkomen opgaanopgaan derder bedoelingbedoeling inin hethet kunstwerkhet tottot gevoelgevoel wordenworden vanvan hethet verstandde kundigheid deskundigheid des dichtersdes dichters isdichters is hetis het volkomenhet volkomen opgaanvolkomen opgaan deropgaan der bedoelingder bedoeling inbedoeling in hetin het kunstwerkhet tot gevoeltot gevoel wordengevoel worden vanworden van hetvan het verstandde kundigheid des dichterskundigheid des dichters isdes dichters is hetdichters is het volkomenis het volkomen opgaanhet volkomen opgaan dervolkomen opgaan der bedoelingopgaan der bedoeling inder bedoeling in hetbedoeling in het kunstwerkhet tot gevoel wordentot gevoel worden vangevoel worden van hetworden van het verstandde kundigheid des dichters iskundigheid des dichters is hetdes dichters is het volkomendichters is het volkomen opgaanis het volkomen opgaan derhet volkomen opgaan der bedoelingvolkomen opgaan der bedoeling inopgaan der bedoeling in hetder bedoeling in het kunstwerkhet tot gevoel worden vantot gevoel worden van hetgevoel worden van het verstand

De bedoeling des levens wordt vervuld door stijgen tot de hoogste hoogten en neerdalen tot de diepste diepten van het leven -Inayat Khan
de-bedoeling-levens-wordt-vervuld-door-stijgen-tot-de-hoogste-hoogten-neerdalen-tot-de-diepste-diepten-van-het-leven
Een goed verstand blijft niet staan bij de letterlijke betekenis der woorden, indien het de bedoeling vat van de schrijver -Vauvenargues
een-goed-verstand-blijft-niet-staan-bij-de-letterlijke-betekenis-der-woorden-indien-het-de-bedoeling-vat-van-de-schrijver
Het verstand effent het gevoel de weg; het gevoel leidt het verstand vaak op een dwaalspoor -Salomon Baer-Oberdorf
het-verstand-effent-het-gevoel-de-weg-het-gevoel-leidt-het-verstand-vaak-op-een-dwaalspoor
Het gewicht der kennis moet nooit zo groot worden dat de vleugels van het gevoel haar niet meer dragen kunnen -Johan Victor Teunissen
het-gewicht-der-kennis-moet-nooit-zo-groot-worden-dat-de-vleugels-van-het-gevoel-haar-niet-meer-dragen-kunnen
Het tot rede gebrachte verstand en het positief wetenschappelijk verstand verhouden zich als het verstand, dat weet en het verstand, dat niet weet, wat het zegt -G. J. P. J. Bolland
het-tot-rede-gebrachte-verstand-het-positief-wetenschappelijk-verstand-verhouden-zich-als-het-verstand-dat-weet-het-verstand-dat-niet-weet-wat-het