De laagste aller schurken is de huichelaar, die ervoor zorg draagt zich op het ogenblik waarop hij zich het valst gedraagt, het deugdzaamst voor te doen


de-laagste-aller-schurken-is-de-huichelaar-die-ervoor-zorg-draagt-zich-op-het-ogenblik-waarop-hij-zich-het-valst-gedraagt-het-deugdzaamst-voor-te-doen
marcus tullius cicerodelaagsteallerschurkenisdehuichelaardieervoorzorgdraagtzichophetogenblikwaarophijvalstgedraagtdeugdzaamstvoortedoende laagstelaagste alleraller schurkenschurken isis dede huichelaardie ervoorzorg draagtdraagt zichzich opop hethet ogenblikogenblik waaropwaarop hijhij zichzich hethet valstvalst gedraagthet deugdzaamstdeugdzaamst voorte doende laagste allerlaagste aller schurkenaller schurken isschurken is deis de huichelaardie ervoor zorgervoor zorg draagtzorg draagt zichdraagt zich opzich op hetop het ogenblikhet ogenblik waaropogenblik waarop hijwaarop hij zichhij zich hetzich het valsthet valst gedraagthet deugdzaamst voordeugdzaamst voor tevoor te doen

Niets is kenmerkender voor een mens dan de manier waarop hij zich tegen dwazen gedraagtEr zijn in het mensenleven twee ogenblikken die alles beslissen: het ogenblik waarop de mens voor het eerst waarachtig liefheeft, en dat waarop hij voor het eerst de evangeliën leest en ze verstaat als voor hem alleen gesproken. Soms is het ene ogenblik de ingang tot het andereHet overkomt de huichelaar soms dat hij zichzelf ervan overtuigt de deugden te bezitten die hij zich aanmatigt; zoals de kwakzalver, door steeds maar hoog op te geven van de heilzame werking van zijn zalf, uiteindelijk zelf gelooft wat hij zegt en zich er zelf mee inwrijftZe gedraagt zich alsof ze mooi is. De meeste Amerikaanse vrouwen doen dat. Het is het geheim van hun charmeHet is de straf van de huichelaar, dat hij ook zelf niet meer weet wat hij aan zich heeftAdviezen voor Filmregisseurs 1. Zorg dat je een definitief script hebt voordat je begint te draaien. 2. Er komen altijd veranderingen, maar zorg dat die klein zijn. 3. Werk met mensen die je vertrouwt en bij wie je je goed voelt 4. Zorg dat de acteurs zich goed voelen, want alleen dan haal je het beste uit ze