De lamp van het samenzijn brandt lang; zij gaat in een oogwenk uit bij het afscheid


de-lamp-van-het-samenzijn-brandt-lang-zij-gaat-in-een-oogwenk-uit-bij-het-afscheid
rabindranath tagoredelampvanhetsamenzijnbrandtlangzijgaatineenoogwenkuitbijafscheidde lamplamp vanvan hethet samenzijnsamenzijn brandtbrandt langzij gaatgaat inin eeneen oogwenkoogwenk uituit bijbij hethet afscheidde lamp vanlamp van hetvan het samenzijnhet samenzijn brandtsamenzijn brandt langzij gaat ingaat in eenin een oogwenkeen oogwenk uitoogwenk uit bijuit bij hetbij het afscheidde lamp van hetlamp van het samenzijnvan het samenzijn brandthet samenzijn brandt langzij gaat in eengaat in een oogwenkin een oogwenk uiteen oogwenk uit bijoogwenk uit bij hetuit bij het afscheidde lamp van het samenzijnlamp van het samenzijn brandtvan het samenzijn brandt langzij gaat in een oogwenkgaat in een oogwenk uitin een oogwenk uit bijeen oogwenk uit bij hetoogwenk uit bij het afscheid

De lamp van het genie brandt sneller dan de lamp van het leven -Friedrich von Schiller
de-lamp-van-het-genie-brandt-sneller-dan-de-lamp-van-het-leven
In het vaststellen van verschijnselen gaat de wetenschap snel vooruit. In het verklaren ervan blijft zij sinds lang stationair -Gustave le Bon
in-het-vaststellen-van-verschijnselen-gaat-de-wetenschap-snel-vooruit-in-het-verklaren-ervan-blijft-zij-sinds-lang-stationair
Een roerend afscheid mag niet te lang duren, anders wordt het voortdurend minder smartelijk -Otto Weiss
een-roerend-afscheid-mag-niet-te-lang-duren-anders-wordt-het-voortdurend-minder-smartelijk
Hoe vaak heeft de ziel al afscheid genomen, eer nog de lippen het laatst vaarwel uitspreken. Niet velen blijven waarlijk bij ons tot zij ons verlaten -A. S. C. Wallis
hoe-vaak-heeft-de-ziel-al-afscheid-genomen-eer-nog-de-lippen-het-laatst-vaarwel-uitspreken-niet-velen-blijven-waarlijk-bij-ons-tot-zij-ons-verlaten
Het licht in de wereld komt hoofdzakelijk uit twee bronnen; de zon en de lamp van de geleerde -Christian Nevell Bovee
het-licht-in-de-wereld-komt-hoofdzakelijk-uit-twee-bronnen-de-zon-de-lamp-van-de-geleerde
Als je naar een oecumenische bijeenkomst gaat is de eerste vraag nog altijd deze: van wie gaat het uit? -Fons Jansen
als-naar-een-oecumenische-bijeenkomst-gaat-is-de-eerste-vraag-nog-altijd-deze-van-wie-gaat-het-uit