De levenskunst bestaat daarin, te weten hoe zich met weinig te vermaken en veel te kunnen verduren


de-levenskunst-bestaat-daarin-te-weten-hoe-zich-met-weinig-te-vermaken-veel-te-kunnen-verduren
william hazlittdelevenskunstbestaatdaarintewetenhoezichmetweinigvermakenveelkunnenverdurende levenskunstlevenskunst bestaatbestaat daarinte wetenweten hoehoe zichzich metmet weinigweinig tete vermakenvermaken enen veelveel tete kunnenkunnen verdurende levenskunst bestaatlevenskunst bestaat daarinte weten hoeweten hoe zichhoe zich metzich met weinigmet weinig teweinig te vermakente vermaken envermaken en veelen veel teveel te kunnente kunnen verdurende levenskunst bestaat daarinte weten hoe zichweten hoe zich methoe zich met weinigzich met weinig temet weinig te vermakenweinig te vermaken ente vermaken en veelvermaken en veel teen veel te kunnenveel te kunnen verdurente weten hoe zich metweten hoe zich met weinighoe zich met weinig tezich met weinig te vermakenmet weinig te vermaken enweinig te vermaken en veelte vermaken en veel tevermaken en veel te kunnenen veel te kunnen verduren

Weinigen weten, hoe veel men moet weten, om te weten, hoe weinig men weetHet is jammer, dat dikwijls die veel weten weinig zeggen en die weinig weten veel zeggenZich met weinig tevreden stellen is moeilijk, zich met veel tevredenstellen onmogelijkVelen leren met veel weinig, anderen met weinig veel; de eersten zijn de geleerden, de laatsten de wijzenDe metafysica bestaat uit twee delen; het eerste, al wat mensen met gezond verstand weten, het tweede, wat zij nooit kunnen wetenHet is verbazingwekkend hoe weinig de mensen elkaar begrijpen, maar nog veel verbazingwekkender hoe weinig het uitmaakt