De liefde houdt op een genoegen te zijn, wanneer zij ophoudt een geheim te zijn


de-liefde-houdt-op-een-genoegen-te-zijn-wanneer-zij-ophoudt-een-geheim-te-zijn
aphra behndeliefdehoudtopeengenoegentezijnwanneerzijophoudtgeheimzijnde liefdeliefde houdthoudt opop eeneen genoegengenoegen tete zijnwanneer zijzij ophoudtophoudt eeneen geheimgeheim tete zijnde liefde houdtliefde houdt ophoudt op eenop een genoegeneen genoegen tegenoegen te zijnwanneer zij ophoudtzij ophoudt eenophoudt een geheimeen geheim tegeheim te zijnde liefde houdt opliefde houdt op eenhoudt op een genoegenop een genoegen teeen genoegen te zijnwanneer zij ophoudt eenzij ophoudt een geheimophoudt een geheim teeen geheim te zijnde liefde houdt op eenliefde houdt op een genoegenhoudt op een genoegen teop een genoegen te zijnwanneer zij ophoudt een geheimzij ophoudt een geheim teophoudt een geheim te zijn

Wanneer een plicht ophoudt een genoegen te zijn, houdt hij op te bestaanWanneer iets ophoudt een twistpunt te zijn, houdt het op belangwekkend te zijnDe liefde kan, evenmin als het vuur, bestaan zonder voortdurend in beweging te zijn en zij dooft uit zodra zij ophoudt te hopen of te vrezenAls een vrouw een man wil worden, brengt zij het niet verder dan dat zij ophoudt een vrouw te zijnWanneer een vrouw van een man houdt, vergeeft ze hem alles, zelfs zijn misslagen, houdt ze niet van hem dan vergeeft ze ook niets, zelfs niet zijn deugdenEr zijn mooie dingen, die meer luister bezitten wanneer zij onvolkomen blijven, dan wanneer zij te veel zijn afgewerkt