De literatuur heeft evenzeer haar kwakzalvers als de geneeskunde, en men kan hen in twee klassen verdelen: zij die kennis hebben zonder talent, en zij die woordenrijk zijn zonder diepte; van de eersten krijgen we tweedehands zin, en van de anderen eerstehands onzin


de-literatuur-heeft-evenzeer-haar-kwakzalvers-als-de-geneeskunde-men-kan-hen-in-twee-klassen-verdelen-zij-die-kennis-hebben-zonder-talent-zij-die
charles caleb coltondeliteratuurheeftevenzeerhaarkwakzalversalsdegeneeskundemenkanhenintweeklassenverdelenzijdiekennishebbenzondertalentwoordenrijkzijndieptevaneerstenkrijgenwetweedehandszinandereneerstehandsonzinde literatuurliteratuur heeftheeft evenzeerevenzeer haarhaar kwakzalverskwakzalvers alsals dede geneeskundeen menmen kankan henhen inin tweetwee klassenklassen verdelenzij diedie kenniskennis hebbenhebben zonderzonder talenten zijzij diedie woordenrijkwoordenrijk zijnzijn zonderzonder dieptevan dede eersteneersten krijgenkrijgen wewe tweedehandstweedehands zinen vanvan deanderen eerstehandseerstehands onzinde literatuur heeftliteratuur heeft evenzeerheeft evenzeer haarevenzeer haar kwakzalvershaar kwakzalvers alskwakzalvers als deals de geneeskundeen men kanmen kan henkan hen inhen in tweein twee klassentwee klassen verdelenzij die kennisdie kennis hebbenkennis hebben zonderhebben zonder talenten zij diezij die woordenrijkdie woordenrijk zijnwoordenrijk zijn zonderzijn zonder dieptevan de eerstende eersten krijgeneersten krijgen wekrijgen we tweedehandswe tweedehands zinen van devan de anderende anderen eerstehandsanderen eerstehands onzin

Men kan de mensheid verdelen in twee grote klassen: gastheren en gasten -Max Beerbohm
men-kan-de-mensheid-verdelen-in-twee-grote-klassen-gastheren-gasten
Van alle wezens is de mens de enige die drinkt zonder dorst te hebben, die eet zonder dat hij honger heeft en die spreekt zonder iets te zeggen te hebben -John Steinbeck
van-alle-wezens-is-de-mens-de-enige-die-drinkt-zonder-dorst-te-hebben-die-eet-zonder-dat-hij-honger-heeft-die-spreekt-zonder-iets-te-zeggen-te-hebben
Men kan de mensen verdelen in twee grote groepen: zij die zich door hun gevoel laten bedriegen, en zij die zich door hun verstand laten misleiden -Jean de Boisson
men-kan-de-mensen-verdelen-in-twee-grote-groepen-zij-die-zich-door-hun-gevoel-laten-bedriegen-zij-die-zich-door-hun-verstand-laten-misleiden
Twee soorten schrijvers hebben talent; zij die denken en zij die doen denken -Abbé Roux
twee-soorten-schrijvers-hebben-talent-zij-die-denken-zij-die-doen-denken