De logica van het hart is meestal beter dan die van het hoofd, en een vriendschap waar je op rekenen kunt is als levensnorm superieur aan betrouwbaar verstand


de-logica-van-het-hart-is-meestal-beter-dan-die-van-het-hoofd-een-vriendschap-waar-op-rekenen-kunt-is-als-levensnorm-superieur-aan-betrouwbaar
randolph silliman bournedelogicavanhethartismeestalbeterdandiehoofdeenvriendschapwaaroprekenenkuntalslevensnormsuperieuraanbetrouwbaarverstandde logicalogica vanvan hethet harthart isis meestalmeestal beterbeter dandan diedie vanvan hethet hoofden eeneen vriendschapvriendschap waarwaar jeje opop rekenenrekenen kuntkunt isis alsals levensnormlevensnorm superieursuperieur aanaan betrouwbaarbetrouwbaar verstandde logica vanlogica van hetvan het harthet hart ishart is meestalis meestal betermeestal beter danbeter dan diedan die vandie van hetvan het hoofden een vriendschapeen vriendschap waarvriendschap waar jewaar je opje op rekenenop rekenen kuntrekenen kunt iskunt is alsis als levensnormals levensnorm superieurlevensnorm superieur aansuperieur aan betrouwbaaraan betrouwbaar verstand

Als het gaat over iets waar ik geen verstand van heb, ben ik het meestal eens met de laatste spreker -Nico Ter Linden
als-het-gaat-over-iets-waar-ik-geen-verstand-van-heb-ben-ik-het-meestal-eens-met-de-laatste-spreker
Laat je nooit overrompelen. Toets een impuls die opkomt eerst aan de eisen van de rechtvaardigheid. Als zich een indruk vormt ga dan eerst na of deze betrouwbaar is -Marcus Aurelius
laat-nooit-overrompelen-toets-een-impuls-die-opkomt-eerst-aan-de-eisen-van-de-rechtvaardigheid-als-zich-een-indruk-vormt-ga-dan-eerst-na-of-deze