De luiaard kwelt zich in één arbeidsuur meer dan de vlijtige gedurende het gehele jaar


de-luiaard-kwelt-zich-in-één-arbeidsuur-meer-dan-de-vlijtige-gedurende-het-gehele-jaar
emanuel wertheimerdeluiaardkweltzichinéénarbeidsuurmeerdandevlijtigegedurendehetgehelejaarde luiaardluiaard kweltkwelt zichzich inin éénéén arbeidsuurarbeidsuur meermeer dandan dede vlijtigevlijtige gedurendegedurende hethet gehelegehele jaarde luiaard kweltluiaard kwelt zichkwelt zich inzich in éénin één arbeidsuuréén arbeidsuur meerarbeidsuur meer danmeer dan dedan de vlijtigede vlijtige gedurendevlijtige gedurende hetgedurende het gehelehet gehele jaarde luiaard kwelt zichluiaard kwelt zich inkwelt zich in éénzich in één arbeidsuurin één arbeidsuur meeréén arbeidsuur meer danarbeidsuur meer dan demeer dan de vlijtigedan de vlijtige gedurendede vlijtige gedurende hetvlijtige gedurende het gehelegedurende het gehele jaarde luiaard kwelt zich inluiaard kwelt zich in éénkwelt zich in één arbeidsuurzich in één arbeidsuur meerin één arbeidsuur meer danéén arbeidsuur meer dan dearbeidsuur meer dan de vlijtigemeer dan de vlijtige gedurendedan de vlijtige gedurende hetde vlijtige gedurende het gehelevlijtige gedurende het gehele jaar

Het is moeilijker gedurende acht dagen een eerlijk man te zijn, dan gedurende een kwartier een heldZolang er meer luie dan vlijtige mensen zijn, blijft de socialistische staat een utopieIk heb in zes jaar bij Ajax meer bereikt dan Barcelona in honderd jaarArbeider: persoon die allerlei vergoedingen opstrijkt gedurende 14 maanden per jaar en hiermee de resterende 5 weken in Spanje gaat liggenDe gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijks denkenWaarom besteedt een vrouw tien jaar aan het veranderen van de gewoonten van haar man, en beklaagt ze zich dan dat hij niet meer dezelfde man is die zij indertijd trouwde