De maan maakt den nacht tot een sneeuwwit veld. een man heeft zijn vriend van zijn leven verteld:  er is door dit spreken een wonder gebeurd: hun harten zijn zozeer eender gekleurd


de-maan-maakt-den-nacht-tot-een-sneeuwwit-veld-een-man-heeft-zijn-vriend-van-zijn-leven-verteld-er-is-door-dit-spreken-een-wonder-gebeurd-hun-harten
hendrik marsmandemaanmaaktdennachttoteensneeuwwitveldmanheeftzijnvriendvanlevenvertelderisdoorditsprekenwondergebeurdhunhartenzozeereendergekleurdde maanmaan maaktmaakt denden nachtnacht tottot eeneen sneeuwwitsneeuwwit veldeen manman heeftheeft zijnzijn vriendvriend vanvan zijnzijn levenleven verteldvertelderer isis doordit sprekenspreken eeneen wonderwonder gebeurdhun hartenharten zijnzijn zozeerzozeer eendereender gekleurdde maan maaktmaan maakt denmaakt den nachtden nacht totnacht tot eentot een sneeuwwiteen sneeuwwit veldeen man heeftman heeft zijnheeft zijn vriendzijn vriend vanvriend van zijnvan zijn levenzijn leven verteldleven vertelder iser is dooris door ditdoor dit sprekendit spreken eenspreken een wondereen wonder gebeurdhun harten zijnharten zijn zozeerzijn zozeer eenderzozeer eender gekleurd

De sillylach van de maan bij liefdestaferelen in parken wordt verklaard door het feit dat de maan dit moeilijk in zijn vuistje kan doen -Ischa Meijer
de-sillylach-van-de-maan-bij-liefdestaferelen-in-parken-wordt-verklaard-door-het-feit-dat-de-maan-dit-moeilijk-in-zijn-vuistje-kan-doen
Geen man kan gelukkig zijn zonder een vriend, noch zeker zijn van zijn vriend, totdat hij ongelukkig is -Thomas Fuller
geen-man-kan-gelukkig-zijn-zonder-een-vriend-noch-zeker-zijn-van-zijn-vriend-totdat-hij-ongelukkig-is
Een goede vriend kan je in een minuut vertellen wat er aan je mankeert. Als hij het verteld heeft lijkt-ie vaak niet zo'n goede vriend meer -Arthur Brisbane
een-goede-vriend-kan-in-een-minuut-vertellen-wat-er-aan-mankeert-als-hij-het-verteld-heeft-lijkt-ie-vaak-niet-zo'n-goede-vriend-meer
Het leven bestendigt zich door den dood en de geest heeft eeuwig leven door den dood -G. J. P. J. Bolland
het-leven-bestendigt-zich-door-den-dood-de-geest-heeft-eeuwig-leven-door-den-dood
Het lot van ieder mens wordt bepaald door wat er in zijn schedel gebeurd wanneer die geconfronteerd wordt met wat er buiten zijn schedel gebeurd -Eric Berne
het-lot-van-ieder-mens-wordt-bepaald-door-wat-er-in-zijn-schedel-gebeurd-wanneer-die-geconfronteerd-wordt-met-wat-er-buiten-zijn-schedel-gebeurd