De manier waarop men iets geeft is belangrijker dan wat men geeft


de-manier-waarop-men-iets-geeft-is-belangrijker-dan-wat-men-geeft
pierre corneilledemanierwaaropmenietsgeeftisbelangrijkerdanwatde maniermanier waaropwaarop menmen ietsiets geeftgeeft isis belangrijkerbelangrijker dandan watwat menmen geeftde manier waaropmanier waarop menwaarop men ietsmen iets geeftiets geeft isgeeft is belangrijkeris belangrijker danbelangrijker dan watdan wat menwat men geeftde manier waarop menmanier waarop men ietswaarop men iets geeftmen iets geeft isiets geeft is belangrijkergeeft is belangrijker danis belangrijker dan watbelangrijker dan wat mendan wat men geeftde manier waarop men ietsmanier waarop men iets geeftwaarop men iets geeft ismen iets geeft is belangrijkeriets geeft is belangrijker dangeeft is belangrijker dan watis belangrijker dan wat menbelangrijker dan wat men geeft

Men zegt; hij geeft tweemaal, die snel geeft; doch hij geeft tienmaal, die te rechter tijd geeft -Johann Wolfgang von Goethe
men-zegt-hij-geeft-tweemaal-die-snel-geeft-doch-hij-geeft-tienmaal-die-te-rechter-tijd-geeft
Een belediging, die men veracht, valt vanzelf; wordt men er boos om, dan geeft men haar kracht -Tacitus
een-belediging-die-men-veracht-valt-vanzelf-wordt-men-er-boos-om-dan-geeft-men-haar-kracht
In alles ontvangt men slechts in verhouding tot wat men geeft -Honoré de Balzac
in-alles-ontvangt-men-slechts-in-verhouding-tot-wat-men-geeft
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen -Dietrich Bonhoeffer
misschien-is-er-geen-gevoel-dat-groter-geluk-geeft-dan-dat-men-voor-andere-mensen-iets-kan-betekenen
Wat is het moeilijk iets aan het oordeel van een ander te onderwerpen, zonder invloed op zijn oordeel uit te oefenen door de manier waarop men de zaak voorstelt! -Blaise Pascal
wat-is-het-moeilijk-iets-aan-het-oordeel-van-een-ander-te-onderwerpen-zonder-invloed-op-zijn-oordeel-uit-te-oefenen-door-de-manier-waarop-men-de-zaak
Ge geeft slechts weinig als ge geeft van uw bezit, Ge geeft pas echt als ge geeft van uzelf -Kahlil Gibran
ge-geeft-slechts-weinig-als-ge-geeft-van-uw-bezit-ge-geeft-echt-als-ge-geeft-van-uzelf