De meeste mensen stellen zich voor alles de vraag, hoe zij erin zullen slagen bemind te worden, in plaats dat zij zich afvragen hoe zij het vermogen tot lief hebben zullen verwerven


de-meeste-mensen-stellen-zich-voor-alles-de-vraag-hoe-zij-erin-zullen-slagen-bemind-te-worden-in-plaats-dat-zij-zich-afvragen-hoe-zij-het-vermogen-tot
erich frommdemeestemensenstellenzichvoorallesdevraaghoezijerinzullenslagenbemindtewordeninplaatsdatafvragenhetvermogentotliefhebbenverwervende meestemeeste mensenmensen stellenstellen zichzich vooralles dede vraaghoe zijzij erinerin zullenzullen slagenslagen bemindbemind tete wordenin plaatsplaats datdat zijzij zichzich afvragenafvragen hoehoe zijzij hethet vermogenvermogen tottot lieflief hebbenhebben zullenzullen verwervende meeste mensenmeeste mensen stellenmensen stellen zichstellen zich voorzich voor allesvoor alles dealles de vraaghoe zij erinzij erin zullenerin zullen slagenzullen slagen bemindslagen bemind tebemind te wordenin plaats datplaats dat zijdat zij zichzij zich afvragenzich afvragen hoeafvragen hoe zijhoe zij hetzij het vermogenhet vermogen totvermogen tot lieftot lief hebbenlief hebben zullenhebben zullen verwerven

Hoe meer de slachtoffers betalen, hoe meer zij schuldig zijn. Hoe meer zijn ontvangen, hoe minder zij hebben. Hoe meer zij verkopen, hoe minder zij krijgenDoor God te laten oordelen, oordelen zij zelf; door God te verheerlijken, verheerlijken zij zichzelf; door de deugden verplicht te stellen waartoe zij toevallig in staat zijn - sterker nog, die zij nodig hebben om zich staande te houden - eigenen zij zich de grootste schijn toe van een worsteling om de deugd, een strijd voor de heerschappij der deugdHet gevoel, dat men heeft voor de meeste weldoeners, lijkt op de erkentelijkheid, die men voor kiezentrekkers heeft: men houdt zich wel voor, dat zij ons goedgedaan hebben, maar men herinnert zich de pijn, die zij ons veroorzaakten, en bemint ze nietPluk geen bloemen, het houdt u tegen op uw weg en onder 't gaan zullen zij verwelken. Zie ze aan en bewonder hun schoonheid en op uw reis zullen zij u begeleiden met een groetende glimlachWaar en goed zullen zich verzoenen, als zij zich verenigen in het schoneAlleen zij die té ver durven gaan, zullen ontdekken hoe ver zij kunnen gaan