De meeste mensen zijn als een blad dat valt, als speeltuig van de wind draait en wentelt het,  om ten slotte ter aarde te tuimelen. Anderen echter, zij zijn sterk in de minderheid, lijken op sterren die een vaste baan hebben, zij zijn onbereikbaar voor de wind en bezitten een wet en koers in zichzelf


de-meeste-mensen-zijn-als-een-blad-dat-valt-als-speeltuig-van-de-wind-draait-wentelt-het-om-ten-slotte-ter-aarde-te-tuimelen-anderen-echter-zij
hermann hessedemeestemensenzijnalseenbladdatvaltspeeltuigvandewinddraaitwentelthetomtenslotteteraardetetuimelenanderenechterzijsterkinminderheidlijkenopsterrendievastebaanhebbenonbereikbaarvoorbezittenwetkoerszichzelfde meestemeeste mensenmensen zijnzijn alsals eeneen bladblad datdat valtals speeltuigspeeltuig vanvan dede windwind draaitdraait enen wenteltwentelt hethetomom tenten slotteslotte terter aardeaarde tete tuimelenanderen echterzij zijnzijn sterksterk inin dede minderheidlijken opop sterrensterren diedie eeneen vastevaste baanbaan hebbenzij zijnzijn onbereikbaaronbereikbaar voorde windwind enen bezittenbezitten eeneen wetwet enen koerskoers inin zichzelfde meeste mensenmeeste mensen zijnmensen zijn alszijn als eenals een bladeen blad datblad dat valtals speeltuig vanspeeltuig van devan de windde wind draaitwind draait endraait en wentelten wentelt hetwentelt hetom tenom ten slotteten slotte terslotte ter aardeter aarde teaarde te tuimelenzij zijn sterkzijn sterk insterk in dein de minderheidlijken op sterrenop sterren diesterren die eendie een vasteeen vaste baanvaste baan hebbenzij zijn onbereikbaarzijn onbereikbaar vooronbereikbaar voor devoor de windde wind enwind en bezittenen bezitten eenbezitten een weteen wet enwet en koersen koers inkoers in zichzelf

Schurken zijn niet te verdragen, als zij de wind in de zeilen hebbenDat hoge bomen veel wind vangen is niet erg, wel echter dat die wind zo ondraaglijk stinktHoed u er voor, alleen in de herinnering te zweven als een dor blad in de wind. Slechts dit heet leven, wanneer uw heden een morgen heeftEr zijn mensen die zo weinig durf hebben om iets te beweren, dat ze zich er nog niet toe kunnen brengen te zeggen, dat er een koude wind staat, hoe zeer ze hem ook mogen voelen, alvorens ze het anderen ook hebben horen zeggenVele mensen hebben republieken en prinsendommen bedacht die helemaal nooit echt bestaan hebben. Uiteindelijk is de manier waarop mensen leven zo ver verwijderd van de manier waarop zij zouden moeten leven, dat iedereen die wat is verlaat voor wat zou moeten zijn eerder zijn ondergang dan zijn behoud nastreeft; want een man die streeft naar goedheid in al zijn handelingen zal zeker ten onder gaan, omdat er zovele mensen zijn die niet goed zijnDe stem van het verstand is zwak, maar zij rust niet voordat zij gehoor verwerft. Ten slotte, na eindeloze tegenslagen, heeft zij succes. Dit is een van de weinige aanleidingen om optimistisch te zijn over de toekomst van de mensheid