De meesten van ons koesteren een neurotische angst voor het verleden, voor het heden of voor de toekomst; de tijd speelt dus een rol bij angst


de-meesten-van-ons-koesteren-een-neurotische-angst-voor-het-verleden-voor-het-heden-of-voor-de-toekomst-de-tijd-speelt-dus-een-rol-bij-angst
krishnamurtidemeestenvanonskoestereneenneurotischeangstvoorhetverledenhedenofdetoekomsttijdspeeltdusrolbijde meestenmeesten vanvan onsons koesterenkoesteren eeneen neurotischeneurotische angstangst voorhet verledenhet hedende toekomstde tijdtijd speeltspeelt dusdus eeneen rolrol bijbij angstde meesten vanmeesten van onsvan ons koesterenons koesteren eenkoesteren een neurotischeeen neurotische angstneurotische angst voorangst voor hetvoor het verledenvoor het hedenheden of voorvoor de toekomstde tijd speelttijd speelt dusspeelt dus eendus een roleen rol bijrol bij angstde meesten van onsmeesten van ons koesterenvan ons koesteren eenons koesteren een neurotischekoesteren een neurotische angsteen neurotische angst voorneurotische angst voor hetangst voor het verledenhet heden of voorheden of voor dede tijd speelt dustijd speelt dus eenspeelt dus een roldus een rol bijeen rol bij angstde meesten van ons koesterenmeesten van ons koesteren eenvan ons koesteren een neurotischeons koesteren een neurotische angstkoesteren een neurotische angst vooreen neurotische angst voor hetneurotische angst voor het verledenvoor het heden of voorhet heden of voor deheden of voor de toekomstde tijd speelt dus eentijd speelt dus een rolspeelt dus een rol bijdus een rol bij angst

Het hele leven is een vlucht voor angst. Je goden, je kerken, je moraal, zijn gebaseerd op angst, en om dit te begrijpen moet je begrijpen hoe deze angst ontstaatStel je zelf bloot aan je diepste angst; En daarna, heeft angst geen macht meer; En de angst voor vrijheid slinkt en verdwijnt; Je bent vrijDe oudste en sterkste emotie van de mensheid is angst, en de oudste en sterkste soort angst is angst voor het onbekende.Een wijs man zorgt voor de toekomst als voor het hedenVoor het lijden is er een grens; voor de angst, nietsAngst voor de dood is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het leven