De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel


de-mens-die-zich-omringt-met-feiten-niet-toestaat-dat-hij-verrast-wordt-geen-flits-van-intuïtie-kent-geen-veronderstellingen-maakt-geen-risico-neemt
albert einsteindemensdiezichomringtmetfeitenniettoestaatdathijverrastwordtgeenflitsvanintuïtiekentveronderstellingenmaaktrisiconeemtleeftineenafgeslotencelde mensmens diedie zichzich omringtomringt metmet feitenniet toestaattoestaat datdat hijhij verrastverrast wordtgeen flitsflits vanvan intuïtieintuïtie kentgeen veronderstellingenveronderstellingen maaktgeen risicorisico neemtleeft inin eeneen afgeslotenafgesloten celde mens diemens die zichdie zich omringtzich omringt metomringt met feitenniet toestaat dattoestaat dat hijdat hij verrasthij verrast wordtgeen flits vanflits van intuïtievan intuïtie kentgeen veronderstellingen maaktgeen risico neemtleeft in eenin een afgesloteneen afgesloten cel

Indien er geen knoeiers waren die zich erbij verrieden, zou vrijwel geen mens er ooit achter komen dat hij uitgelachen werd.Menigeen wordt alleen daardoor geen dief, omdat hij alles vindt afgeslotenEr bestaat geen ondeugd, die niet een zekere gelijkenis vertoont met een deugd en die er geen misbruik van maakt.Die geen taal heeft, is geen naam waard, waar geen taal leeft, is geen volkWat de mens in verwarring brengt zijn geen feiten, maar de dogmatische meningen over de feitenGeen mens leeft zonder enig doel en zonder pogingen om dat doel te bereiken. Is elk doel en alle hoop verdwenen, dan maakt de vertwijfeling vaak van de mens een monster