De mens, een dwaas voor zich zelve, voor anderen verstandig, heeft raad voor ieder, alleen niet voor zich zelve


de-mens-een-dwaas-voor-zich-zelve-voor-anderen-verstandig-heeft-raad-voor-ieder-alleen-niet-voor-zich-zelve
johann wolfgang von goethedemenseendwaasvoorzichzelveanderenverstandigheeftraadiederalleennietzelvede menseen dwaasdwaas voorzich zelveanderen verstandigheeft raadraad vooralleen nietniet voorzich zelveeen dwaas voordwaas voor zichvoor zich zelvevoor anderen verstandigheeft raad voorraad voor iederalleen niet voorniet voor zichvoor zich zelveeen dwaas voor zichdwaas voor zich zelveheeft raad voor iederalleen niet voor zichniet voor zich zelveeen dwaas voor zich zelvealleen niet voor zich zelve

Ieder heeft een doel voor ogen, dat hij tot zijn dood nastreeft; maar voor velen is dat doel een veertje, dat ze voor zich uit blazenIndien ge voor u zelve leven wilt, moet ge voor uw naaste levenAlleen mannen die zich niet voor vrouwen interesseren, hebben belangstelling voor vrouwenkleren. Een man die belangstelling heeft voor vrouwen, ziet niet hoe ze gekleed zijnEerzucht maakt een mens zo dol dat hij zich voor de laatste in een wedren houdt  zolang hij nog maar iemand voor zich heeft.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandigIeder voor zich, de duivel voor ons allemaal