De mens hoeft zijn egoïsme niet af te leggen om goed te zijn, - hij hoeft er alleen maar een andere vorm aan te geven. Door zich in zijn medemens te verplaatsen, zich één met hem te voelen, veredelt hij zijn zelfzucht, - door zijn 'zelf' uit te breiden en meer omvattend te maken


de-mens-hoeft-zijn-egoïsme-niet-af-te-leggen-om-goed-te-zijn-hij-hoeft-er-alleen-maar-een-andere-vorm-aan-te-geven-door-zich-in-zijn-medemens-te
simon vestdijkdemenshoeftzijnegoïsmenietafteleggenomgoedzijnhijeralleenmaareenanderevormaangevendoorzichinmedemensverplaatsenéénmethemvoelenveredeltzelfzuchtdoor'zelf'uitbreidenmeeromvattendmakende mensmens hoefthoeft zijnzijn egoïsmeegoïsme nietniet afaf tete leggenleggen omom goedgoed tete zijnhijhij hoefthoeft erer alleenalleen maarmaar eenandere vormvorm aanaan tete gevenzich inin zijnzijn medemensmedemens tete verplaatsenzich éénéén metmet hemhem tete voelenveredelt hijhij zijnzijn zelfzuchtdoorzijn 'zelfzelf' uituit tete breidenbreiden enen meermeer omvattendomvattend tete makende mens hoeftmens hoeft zijnhoeft zijn egoïsmezijn egoïsme nietegoïsme niet afniet af teaf te leggente leggen omleggen om goedom goed tegoed te zijnhij hoefthij hoeft erhoeft er alleener alleen maaralleen maar eenmaar een andereeen andere vormandere vorm aanvorm aan teaan te gevendoor zich inzich in zijnin zijn medemenszijn medemens temedemens te verplaatsenzich één metéén met hemmet hem tehem te voelenveredelt hij zijnhij zijn zelfzuchtdoor zijndoor zijn 'zelfzijn 'zelf' uitzelf' uit teuit te breidente breiden enbreiden en meeren meer omvattendmeer omvattend teomvattend te maken

Authentiek mens-zijn is een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen -Martin Heidegger
authentiek-mens-zijn-is-een-bestaan-dat-zich-niet-meer-door-het-verleden-maar-door-de-toekomst-laat-bepalen
Het individu laat zich leiden door egoïstische belangen in plaats van door solidariteit met en liefde voor zijn medemens -Erich Fromm
het-individu-laat-zich-leiden-door-egoïstische-belangen-in-plaats-van-door-solidariteit-met-liefde-voor-zijn-medemens