De mens is een met rede begaafd dier dat altijd zijn kalmte verliest wanneer er van hem verlangd wordt dat hij volgens de voorschriften der rede handelt


de-mens-is-een-met-rede-begaafd-dier-dat-altijd-zijn-kalmte-verliest-wanneer-er-van-hem-verlangd-wordt-dat-hij-volgens-de-voorschriften-der-rede
oscar wildedemensiseenmetredebegaafddierdataltijdzijnkalmteverliestwanneerervanhemverlangdwordthijvolgensdevoorschriftenderhandeltde mensmens isis eeneen metmet rederede begaafdbegaafd dierdier datdat altijdaltijd zijnzijn kalmtekalmte verliestverliest wanneerwanneer erer vanvan hemhem verlangdverlangd wordtwordt datdat hijhij volgensvolgens dede voorschriftenvoorschriften derder rederede handeltde mens ismens is eenis een meteen met redemet rede begaafdrede begaafd dierbegaafd dier datdier dat altijddat altijd zijnaltijd zijn kalmtezijn kalmte verliestkalmte verliest wanneerverliest wanneer erwanneer er vaner van hemvan hem verlangdhem verlangd wordtverlangd wordt datwordt dat hijdat hij volgenshij volgens devolgens de voorschriftende voorschriften dervoorschriften der rededer rede handelt

Wanneer men de rede maar ver genoeg volgt leidt zij altijd tot conclusies die in strijd met de rede zijnDe mensen zijn altijd tegen de rede wanneer de rede tegen hen isGod is in de wereld inbegrepen. Hij is de ziel van de wereld. Hij is de schepper van de wereld en de vader van alles. Ja, de ganse aarde en de ganse hemel vormen het goddelijke zijn; God woont zelfs in de riolen, in de spoelwormen en de misdadigers. De wereld is dus een organisch geheel, een alomvattend, met rede begiftigd levend wezen, en de rede doordringt ieder deel van de wereldDe meeste mensen leven meer volgens de mode dan volgens de redeIk bouw op de Rede, totdat de Rede in strijd is met de Schrift, want dan leg ik me bij de Hogere Waarheid neerDe mens is het enige dier dat lacht en huilt, want hij is het enige dier dat getroffen wordt door het verschil tussen wat de dingen zijn en wat ze zouden moeten zijn