De mens kan gelukkig slechts een bepaalde mate van ongeluk beseffen. Wat die maat te boven gaat, laat hem koud of verpletterd hem


de-mens-kan-gelukkig-slechts-een-bepaalde-mate-van-ongeluk-beseffen-wat-die-maat-te-boven-gaat-laat-hem-koud-of-verpletterd-hem
johann wolfgang von goethedemenskangelukkigslechtseenbepaaldematevanongelukbeseffenwatdiemaattebovengaatlaathemkoudofverpletterdde mensmens kankan gelukkiggelukkig slechtsslechts eeneen bepaaldebepaalde matemate vanvan ongelukongeluk beseffenwat diedie maatmaat tete bovenboven gaatlaat hemhem koudverpletterd hemde mens kanmens kan gelukkigkan gelukkig slechtsgelukkig slechts eenslechts een bepaaldeeen bepaalde matebepaalde mate vanmate van ongelukvan ongeluk beseffenwat die maatdie maat temaat te bovente boven gaatlaat hem koudkoud of verpletterdde mens kan gelukkigmens kan gelukkig slechtskan gelukkig slechts eengelukkig slechts een bepaaldeslechts een bepaalde mateeen bepaalde mate vanbepaalde mate van ongelukmate van ongeluk beseffenwat die maat tedie maat te bovenmaat te boven gaathem koud of verpletterdkoud of verpletterd hemde mens kan gelukkig slechtsmens kan gelukkig slechts eenkan gelukkig slechts een bepaaldegelukkig slechts een bepaalde mateslechts een bepaalde mate vaneen bepaalde mate van ongelukbepaalde mate van ongeluk beseffenwat die maat te bovendie maat te boven gaatlaat hem koud of verpletterdhem koud of verpletterd hem

Het ergste wat iemand die met de hoogste macht bekleed is van het hem vijandige volk kan verwachten, is dat het hem in de steek laatAls er iets is dat een mens goed kan doen, laat het hem doen. Geef hem een kans.Elke bezigheid vermag de mens te adelen, hem een bepaalde, zijner waardige gestalte te geven. Het komt slechts aan op de wijze, waarop ze wordt bedrevenDe dood komt slechts éénmaal en laat zich op alle ogenblikken van ons leven voelen; het valt zwaarder hem te verwachten dan hem te ondergaanAls u het mij vraagt heeft de mens een totaal andere structuur dan de code hem wil. Bijna alles wat we van hem weten, slaat niet op hem, maar op de codeSlechts weinigen weten de dingen zo te zien als zij in werkelijkheid zijn. De een neemt slechts waar wat hij wil zien, de ander wat men hem laat zien