De mens moet er zich van bewust worden dat geweld maar een vorm van onmacht is


de-mens-moet-er-zich-van-bewust-worden-dat-geweld-maar-een-vorm-van-onmacht-is
walter frans rolanddemensmoeterzichvanbewustwordendatgeweldmaareenvormonmachtisde mensmens moetmoet erer zichzich vanvan bewustbewust wordenworden datdat geweldgeweld maarmaar eeneen vormvorm vanvan onmachtonmacht isde mens moetmens moet ermoet er zicher zich vanzich van bewustvan bewust wordenbewust worden datworden dat gewelddat geweld maargeweld maar eenmaar een vormeen vorm vanvorm van onmachtvan onmacht isde mens moet ermens moet er zichmoet er zich vaner zich van bewustzich van bewust wordenvan bewust worden datbewust worden dat geweldworden dat geweld maardat geweld maar eengeweld maar een vormmaar een vorm vaneen vorm van onmachtvorm van onmacht isde mens moet er zichmens moet er zich vanmoet er zich van bewuster zich van bewust wordenzich van bewust worden datvan bewust worden dat geweldbewust worden dat geweld maarworden dat geweld maar eendat geweld maar een vormgeweld maar een vorm vanmaar een vorm van onmachteen vorm van onmacht is

Wat mij treft in de wereld, is de onmacht van het geweld. Van de beide machten, geweld en beleid, delft ten slotte het geweld altijd het onderspit -Napoleon
wat-mij-treft-in-de-wereld-is-de-onmacht-van-het-geweld-van-de-beide-machten-geweld-beleid-delft-ten-slotte-het-geweld-altijd-het-onderspit
Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis -Carl Gustav Jung
men-wordt-niet-verlicht-door-zich-allerlei-beelden-van-licht-voor-te-stellen-maar-door-zich-bewust-te-worden-van-de-eigen-innerlijke-duisternis
De mens is het enige levende wezen dat zich bewust is dat het sterven moet, en het enige dat lacht -Albert Camus
de-mens-is-het-enige-levende-wezen-dat-zich-bewust-is-dat-het-sterven-moet-het-enige-dat-lacht
In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid -Jean-Paul Sartre
in-de-angst-wordt-de-mens-zich-bewust-van-zijn-vrijheid
Ieder mens heeft het kwaad nodig om het goede in zich los te maken en bewust te worden -Dirk Coster
ieder-mens-heeft-het-kwaad-nodig-om-het-goede-in-zich-los-te-maken-bewust-te-worden