De mens moet niet zorgen, dat hij in de hemel komt, maar dat de hemel in hem komt


de-mens-moet-niet-zorgen-dat-hij-in-de-hemel-komt-maar-dat-de-hemel-in-hem-komt
otto ludwigdemensmoetnietzorgendathijindehemelkomtmaarhemkomtde mensmens moetmoet nietniet zorgendat hijhij inin dede hemelhemel komtmaar datdat dede hemelhemel inin hemhem komtde mens moetmens moet nietmoet niet zorgendat hij inhij in dein de hemelde hemel komtmaar dat dedat de hemelde hemel inhemel in hemin hem komtde mens moet nietmens moet niet zorgendat hij in dehij in de hemelin de hemel komtmaar dat de hemeldat de hemel inde hemel in hemhemel in hem komtde mens moet niet zorgendat hij in de hemelhij in de hemel komtmaar dat de hemel indat de hemel in hemde hemel in hem komt

Iemand die aan de macht komt door de gunst van het volk, moet dan ook zorgen dat hij het volk steeds te vriend houdt: iets dat hem niet moeilijk zal vallen aangezien het alleen maar vraagt om niet onderdrukt te wordenDe bergstroom komt luidruchtig aangeraasd, en verdwijnt spoorloos in het graf van de afgrond; de dauw echter, die stil uit de luchten neer zijgt, hem drinkt de zon en hij stijgt op naar de hemelNa dit leven van lijden komt wel een voortbestaan in hemel of hel, maar zelfs de hemelse vreugden zijn voorbijgaand. Dan volgt weer een nieuw bestaan op aarde, dat even vergankelijk, even vluchtig is als al het voorafgaandeWie de hemel geen vriend heeft, wee hem! De man is niet waard dat men hem begroetDie in de hemel wil zijn, moet de hemel in zich hebbenZelfs bij de geringste aanspraak op rechtschapenheid moet je vandaag de dag beseffen dat een theoloog, een priester, een paus met elke zin die hem over de lippen komt niet alleen dwaalt, maar liegt - dat het hem niet langer vrij staat te liegen uit 'onschuld', uit 'onwetendheid'